Józsué 15
Hungarian: Karoli
1A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az õ családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. 2Vala pedig az õ déli határuk a Sóstengernek szélétõl, a tengernyelvtõl fogva, a mely délfelé fordul. 3És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délrõl Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé; 4Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre. 5Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtõl, a Jordán végétõl [kezdõdik.] 6És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez. 7És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyébõl, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé. 8Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén. 9És hajlik e határ a hegynek tetejétõl a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak. 10Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth- Semesnek és átmegy Timnának. 11Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak. 12A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az õ házoknépe szerint.

13Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának [városát], azaz Hebront. 14És kiûzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit. 15És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelõtt Kirjáth- Széfer volt. 16És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül. 17Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az õ leányát feleségül. 18És lõn, hogy a mikor eljöve az, biztatá õt, hogy kérjen az õ atyjától mezõt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod? 19Õ pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felsõ forrást és az alsó forrást.

20Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az õ családjaik szerint.

21A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtõl kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur; 22Kina, Dimóna és Adada; 23Kedes, Hásor és Ithnán; 24Zif, Télem és Bealóth; 25Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor; 26Amam, Séma és Móláda; 27Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet; 28Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja; 29Baála, Ijjim és Eczem; 30Elthólád, Keszil és Hormah; 31Siklág, Madmanna és Szanszanna; 32Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.

33A síkságon: Esthaól, Czórah és Asnáh; 34Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám; 35Jármut, Adullám, Szókó és Azéka; 36Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.

37Senán, Hadása és Migdal-Gad; 38Dilán, Miczpe és Jokteél; 39Lákis, Boczkát és Eglon; 40Kabbon, Lahmász és Kitlis; 41Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.

42Libna, Ether és Asán; 43Jifta, Asná és Neczib; 44Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui.

45Ekron, ennek mezõvárosai és falui. 46Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.

47Asdód, ennek mezõvárosai és falui; Gáza, ennek mezõvárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.

48A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó; 49Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir; 50Anáb, Estemót és Anim; 51Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.

52Aráb, Dúma és Esán; 53Janum, Béth-Tappuah és Aféka; 54Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.

55Maón, Karmel, Zif és Júta; 56Jezréel, Jokdeám és Zánoah; 57Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.

58Halhul, Béth-Czúr és Gedor; 59Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.

60Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.

61A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka; 62Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.

63De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiûzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Joshua 14
Top of Page
Top of Page