2 Mózes 35
Hungarian: Karoli
1És egybegyûjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:

2Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen elõttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék. 3Ne gerjeszszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon.

4És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondván: 5Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet. 6És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínû, és [lenfonalat], és kecskeszõrt. 7Veresre festett kosbõröket, és borzbõröket és sittim-fát. 8Világító olajat, arómákat a kenet olajához, és fûszereket a füstöléshez. 9Ónix köveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.

10És a kik ti köztetek ahhoz értõk, jõjjenek elõ, hogy csinálják meg mindazt, a mit az Úr parancsolt: 11A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait. 12A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt. 13Az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerek[hez való]kat. 14A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit, és világító olajt. 15A füstölõ oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját, és a jó illatú füstölõt, a hajlék ajtajára ajtótakarót. 16Az egészen égõáldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedenczét és annak lábát. 17A pitvar szõnyegeit, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának leplét. 18A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit. 19A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak, és az õ fiainak ruháit, a papi szolgálatra.

20Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elõl. 21És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat. 22És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függõket, gyûrûket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak. 23És minden ember, kinek a mije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínû, és [lenfonalat], kecskeszõrt, veresre festett kosbõröket és borzbõröket. 24Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és a kiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különbözõ szükségeire, felhozák azt. 25Az asszonyok közûl pedig mind, a kik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt a mit fontak, a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínû, és a [lenfonalat]. 26Azok az asszonyok pedig, a kik ahhoz értettek, fonának kecskeszõrt. 27A fõemberek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez. 28Illatozó szert is és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fûszereket a füstöléshez. 29Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: [mind] önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.

30És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségébõl. 31És betöltötte õt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben: 32Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstbõl és rézbõl kell csinálni; 33És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni. 34Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind õ, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségébõl. 35Betöltötte õket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötõ, és hímzõ munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínû és lenfonálból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mestermûveket. [ (Exodus 35:36) Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent [hajlék] szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta. ]Hungarian: Karoli

Bible Hub

Exodus 34
Top of Page
Top of Page