1 Tesszalonika 5
Hungarian: Karoli
1Az idõkrõl és idõszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel. 3Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 4De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket. 5Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 6Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 7Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 8Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 9Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk õ vele. 11Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.

12Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és elõljáróitok az Úrban, és intenek titeket; 13És az õ munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. 14Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívûeket, gyámolítsátok az erõteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 15Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 16Mindenkor örüljetek. 17Szüntelen imádkozzatok. 18Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. 19A Lelket meg ne oltsátok. 20A prófétálást meg ne vessétek, 21Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! 22Mindentõl, a mi gonosznak látszik, õrizkedjetek!

23Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestõl; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24Hû az, a ki elhivott titeket és õ meg is cselekszi [azt.]

25Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.

26Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. 27Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi elõtt.

28A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.Hungarian: Karoli

Bible Hub

1 Thessalonians 4
Top of Page
Top of Page