1 Krónika 2
Hungarian: Karoli
1Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon; 2Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.

3Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e három születék néki a Kanaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsõszülött [fia] gonosz vala az Úr szemei elõtt, és megölé õt az [Úr]. 4Thámár pedig, az õ menye szülé néki Péreczet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten [valának.]

5Pérecz fiai: Kheczrón és Khámul. 6Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára; mindenestõl öten. 7Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból. 8Ethán fia: Azária.

9Kheczrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai. 10Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét. 11Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt; 12Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé Isait; 13Isai pedig nemzé Eliábot, az õ elsõszülöttét, és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat. 14Netanéelt, negyediket, és Raddait, ötödiket. 15Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát; 16És nõvéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három. 17Abigáil szülé Amasát; Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségébõl való Jéter vala.

18Káleb pedig, a Kheczrón fia nemzett vala az õ Azuba nevû feleségétõl és Jérióttól; és ezek az õ fiai: Jéser, Sobáb és Ardon. 19Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt. 20Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt.

21Azután beméne Kheczrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához; mert õ ezt elvette vala hatvan esztendõs korában, és szülé néki Ségubot. 22Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földén. 23De Gesur és Árám elvették tõlük Jáir falvait, Kenáthot és mezõvárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié. 24Minekutána pedig meghala Kheczrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Kheczrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.

25Jérakhméelnek, a Kheczrón elsõszülöttének fiai voltak: Rám, az elsõszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija. 26Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevû; ez az Onám anyja. 27Rámnak, Jérakhméel elsõszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker. 28Onám fiai voltak: Sammai és Jáda; és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr. 29Abisúr feleségének neve Abihail, a ki szülé néki Akhbánt és Mólidot. 30Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled magtalanul halt meg. 31Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán fia: Ahálai. 32Jáda fiai, a ki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán; Jéter magtalanul halt meg. 33Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai. 34Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai; de volt Sésánnak egy Égyiptombeli szolgája, Járha nevû. 35És adá Sésán e Járha nevû szolgájának az õ leányát feleségül, a ki szülé néki Athait. 36Athai pedig nemzé Nátánt; Nátán nemzé Zabádot; 37Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé Obedet; 38Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát. 39Azária nemzé Hélest; Héles nemzé Elását; 40Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé Sallumot; 41Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia pedig nemzé Elisámát.

42A Káleb fiai pedig, a ki Jérakhméel testvére vala: elsõszülötte Mésa; ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjok, Hebronnak atyja. 43Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma. 44Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját; és Rékem nemzé Sammait, 45A Sammai fia pedig: Máon; ez a Máon [volt] a Bethsúr atyja. 46Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán nemzé Gázezt. 47Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf. 48A Káleb ágyasa Maaka szülé Sébert és Tirhánát. 49És szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját; és Aksza a Káleb leánya vala. 50Ezek voltak Káleb fiai, a ki Húrnak, az Efrata elsõszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja. 51Szálma, Bethlehem atyja; Háref, Bethgáder atyja. 52Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót [ura]. 53A Kirját-Jeárim háznépei: Jitreusok, Puteusok, Sumateusok, Misraiteusok; ezektõl származának a Sorateusok és az Estaoliteusok. 54Szálma fiai, Bethlehem és a Netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a Czórabeli Manahateusok fele. 55És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a Tirateusok, Simateusok, Sukateusok. Ezek a Kineusok, a kik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak.Hungarian: Karoli

Bible Hub

1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page