1 Krónika 1
Hungarian: Karoli
1Ádám, Séth, Énós. 2Kénán, Mahalálél, Járed. 3Énókh, Methuséláh, Lámekh. 4Noé, Sém, Khám és Jáfet.

5Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. 6A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah. 7Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

8Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán. 9Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán. 10Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

11Miczráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot. 12Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktõl a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

13Kanaán pedig nemzé Czídont, az õ elsõszülöttét és Khétet, 14És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust. 15Khivveust, Harkeust és Szineust. 16Arvadeust, Czemareust és Hamatheust.

17Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek. 18Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert. 19Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az õ idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán. 20Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot, 21Hadórámot, Úzált és Diklát, 22És Ebált, Abimáelt és Sébát, 23Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.

24Sém, Arpaksád, Séláh. 25Héber, Péleg, Réu. 26Sérug, Nákhor, Tháré. 27Abrám, ez az Ábrahám.

28Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel. 29Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsõszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám. 30Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma. 31Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai. 32Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán. 33És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.

34Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel. 35Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh. 36Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek. 37Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza. 38Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán. 39Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna. 40Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná. 41Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán. 42Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.

43Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielõtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az õ városának neve Dinhába vala. 44[Bela] meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia. 45És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földébõl való Khusám. 46Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az õ városának neve Hávit vala. 47Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá. 48Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból. 49Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia. 50Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az õ városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya. 51Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem, 52Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem, 53Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem, 54Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.Hungarian: Karoli

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page