5494. χειμών (cheimón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5494. χειμών (cheimón) — 6 Occurrences

Matthew 16:3 N-NMS
GRK: πρωί Σήμερον χειμών πυρράζει γὰρ
NAS: And in the morning, '[There will be] a storm today,
KJV: in the morning, [It will be] foul weather to day:
INT: at morning today a storm is red indeed

Matthew 24:20 N-GMS
GRK: φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ
NAS: that your flight will not be in the winter, or
KJV: be not in the winter, neither on
INT: flight of you in winter nor on a Sabbath

Mark 13:18 N-GMS
GRK: μὴ γένηται χειμῶνος
NAS: that it may not happen in the winter.
KJV: be not in the winter.
INT: not might be in winter

John 10:22 N-NMS
GRK: τοῖς Ἰεροσολύμοις χειμὼν ἦν
KJV: and it was winter.
INT: Jerusalem winter it was

Acts 27:20 N-GMS
GRK: πλείονας ἡμέρας χειμῶνός τε οὐκ
NAS: small storm was assailing
KJV: no small tempest lay on [us], all
INT: many days storm and no

2 Timothy 4:21 N-GMS
GRK: Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν Ἀσπάζεταί
NAS: to come before winter. Eubulus greets
KJV: before winter. Eubulus
INT: Be earnest before winter to come Greets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page