3113. μακρόθεν (makrothen)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3113. μακρόθεν (makrothen) — 14 Occurrences

Matthew 26:58 Adv
GRK: αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς
NAS: was following Him at a distance as far
INT: him from afar even to the

Matthew 27:55 Adv
GRK: πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες
NAS: looking on from a distance, who
INT: many from afar off looking on who

Mark 5:6 Adv
GRK: Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ
NAS: Jesus from a distance, he ran
INT: Jesus from afar he ran and

Mark 8:3 Adv
GRK: αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν
NAS: of them have come from a great distance.
KJV: of them came from far.
INT: of them from afar are come

Mark 11:13 Adv
GRK: συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα
NAS: Seeing at a distance a fig tree
KJV: a fig tree afar off having
INT: a fig tree from afar having leaves

Mark 14:54 Adv
GRK: Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: had followed Him at a distance, right
KJV: followed him afar off, even
INT: Peter from afar off followed him

Mark 15:40 Adv
GRK: γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν
NAS: looking on from a distance, among
KJV: women looking on afar off: among
INT: women from afar off looking on among

Luke 16:23 Adv
GRK: Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον
NAS: and saw Abraham far away and Lazarus
KJV: and seeth Abraham afar off, and
INT: Abraham from far and Lazarus

Luke 18:13 Adv
GRK: δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ
NAS: standing some distance away, was even
KJV: standing afar off, would
INT: but [the] tax collector afar off standing not

Luke 22:54 Adv
GRK: Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν
NAS: but Peter was following at a distance.
KJV: Peter followed afar off.
INT: Peter was following afar off

Luke 23:49 Adv
GRK: αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν καὶ γυναῖκες
NAS: were standing at a distance, seeing
KJV: stood afar off, beholding
INT: him from afar also women

Revelation 18:10 Adv
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ
NAS: standing at a distance because
KJV: Standing afar off for
INT: from afar standing on account of

Revelation 18:15 Adv
GRK: αὐτῆς ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ
NAS: from her, will stand at a distance because
KJV: her, shall stand afar off for
INT: her from afar will stand because of

Revelation 18:17 Adv
GRK: ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν
NAS: by the sea, stood at a distance,
KJV: by sea, stood afar off,
INT: trade by of distance stood

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page