προσεκύνησαν
Englishman's Concordance
προσεκύνησαν (prosekynēsan) — 12 Occurrences

Matthew 2:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ
NAS: and they fell to the ground and worshiped Him. Then,
KJV: and fell down, and worshipped him: and
INT: and having fallen down worshipped him and

Matthew 14:33 V-AIA-3P
GRK: τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες
NAS: who were in the boat worshiped Him, saying,
KJV: came and worshipped him,
INT: the boat worshipped him saying

Matthew 28:9 V-AIA-3P
GRK: πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ
NAS: of His feet and worshiped Him.
KJV: by the feet, and worshipped him.
INT: feet and worshipped him

Matthew 28:17 V-AIA-3P
GRK: ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ
NAS: When they saw Him, they worshiped [Him]; but some
KJV: him, they worshipped him:
INT: having seen him they worshipped some however

John 4:20 V-AIA-3P
GRK: ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν καὶ ὑμεῖς
NAS: Our fathers worshiped in this
KJV: Our fathers worshipped in this
INT: mountain this worshipped and you

Revelation 5:14 V-AIA-3P
GRK: ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν ζῶντι εἰς
NAS: fell down and worshiped.
KJV: and worshipped him that liveth
INT: fell down and worshipped him who lives for

Revelation 7:11 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ
NAS: before the throne and worshiped God,
KJV: faces, and worshipped God,
INT: of them and worshipped God

Revelation 11:16 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ
NAS: fell on their faces and worshiped God,
KJV: faces, and worshipped God,
INT: of them and worshipped God

Revelation 13:4 V-AIA-3P
GRK: καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι
NAS: they worshiped the dragon because
KJV: And they worshipped the dragon which
INT: And they worshipped the dragon

Revelation 13:4 V-AIA-3P
GRK: θηρίῳ καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ
NAS: to the beast; and they worshiped the beast,
KJV: and they worshipped the beast,
INT: beast and they worshipped the beast

Revelation 19:4 V-AIA-3P
GRK: ζῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ
NAS: fell down and worshiped God
KJV: fell down and worshipped God that sat
INT: living creatures and worshipped God

Revelation 20:4 V-AIA-3P
GRK: οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον
NAS: and those who had not worshiped the beast
KJV: had not worshipped the beast, neither
INT: those who not did worship the beast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4352
60 Occurrences


προσεκύνησαν — 12 Occ.
προσεκύνησεν — 4 Occ.
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνήσουσιν — 7 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντας — 5 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.
προσκυνοῦσα — 1 Occ.
Additional Entries
προσκολληθήσεται — 2 Occ.
πρόσκομμα — 2 Occ.
προσκόμματος — 4 Occ.
προσκοπήν — 1 Occ.
προσέκοψαν — 2 Occ.
προσκόψῃς — 2 Occ.
προσκόπτει — 3 Occ.
προσκόπτουσιν — 1 Occ.
προσεκύλισεν — 1 Occ.
προσκυλίσας — 1 Occ.
προσεκύνησεν — 4 Occ.
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page