φάγωσιν
Englishman's Concordance
φάγωσιν (phagōsin) — 6 Occurrences

Matthew 15:32 V-ASA-3P
GRK: ἔχουσιν τί φάγωσιν καὶ ἀπολῦσαι
KJV: have nothing to eat: and I will
INT: have that they might eat and to send away

Mark 6:36 V-ASA-3P
GRK: ἑαυτοῖς τί φάγωσιν
KJV: they have nothing to eat.
INT: for themselves something to eat

Mark 8:1 V-ASA-3P
GRK: ἐχόντων τί φάγωσιν προσκαλεσάμενος τοὺς
KJV: having nothing to eat, Jesus called
INT: having what they might eat having called to [him] the

Mark 8:2 V-ASA-3P
GRK: ἔχουσιν τί φάγωσιν
KJV: have nothing to eat:
INT: have nothing that they might eat

John 6:5 V-ASA-3P
GRK: ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι
KJV: that these may eat?
INT: bread that might eat these

John 18:28 V-ASA-3P
GRK: μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα
KJV: but that they might eat the passover.
INT: they might be stained but they might eat the passover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page