φάγητε
Englishman's Concordance
φάγητε (phagēte) — 5 Occurrences

Matthew 6:25 V-ASA-2P
GRK: ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί
KJV: life, what ye shall eat, or what
INT: of you what you should eat nor what

Luke 12:22 V-ASA-2P
GRK: ψυχῇ τί φάγητε μηδὲ τῷ
KJV: what ye shall eat; neither
INT: life what you should eat nor the

Luke 12:29 V-ASA-2P
GRK: ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί
KJV: ye what ye shall eat, or what
INT: seek you what you might eat and what

John 6:53 V-ASA-2P
GRK: ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα
KJV: Except ye eat the flesh
INT: if not you shall have eaten the flesh

Revelation 19:18 V-ASA-2P
GRK: ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων
KJV: That ye may eat the flesh of kings,
INT: that you might eat flesh of kings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page