φάγεται
Englishman's Concordance
φάγεται (phagetai) — 2 Occurrences

Luke 14:15 V-FIM-3S
GRK: Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν
KJV: [is] he that shall eat bread
INT: Blessed [is he] who will eat bread in

James 5:3 V-FIM-3S
GRK: ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας
KJV: you, and shall eat your flesh
INT: will be and will eat the flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page