φάγε
Englishman's Concordance
φάγε (phage) — 4 Occurrences

Luke 12:19 V-AMA-2S
GRK: πολλά ἀναπαύου φάγε πίε εὐφραίνου
KJV: take thine ease, eat, drink,
INT: many take your rest eat drink be merry

John 4:31 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες ῥαββί φάγε
KJV: saying, Master, eat.
INT: saying Rabbi eat

Acts 10:13 V-AMA-2S
GRK: θῦσον καὶ φάγε
KJV: kill, and eat.
INT: kill and eat

Acts 11:7 V-AMA-2S
GRK: θῦσον καὶ φάγε
KJV: slay and eat.
INT: kill and eat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page