φάγῃ
Englishman's Concordance
φάγῃ (phagē) — 4 Occurrences

Luke 7:36 V-ASA-3S
GRK: Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ' αὐτοῦ
KJV: him that he would eat with him.
INT: Pharisees that he should eat with him

John 6:50 V-ASA-3S
GRK: ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ
KJV: that a man may eat thereof, and
INT: of it might eat and not

John 6:51 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου
KJV: if any man eat of this
INT: if anyone shall have eaten of this

Romans 14:23 V-ASA-3S
GRK: διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται ὅτι
KJV: if he eat, because
INT: doubts if he eats has been condemned because [it is]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page