εὐαγγελίῳ
Englishman's Concordance
εὐαγγελίῳ (euangeliō) — 12 Occurrences

Mark 1:15 N-DNS
GRK: ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
NAS: repent and believe in the gospel.
KJV: and believe the gospel.
INT: in the gospel

Romans 1:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ
NAS: in my spirit in the [preaching of the] gospel of His Son,
KJV: spirit in the gospel of his Son,
INT: in the gospel of the Son

Romans 10:16 N-DNS
GRK: ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ Ἠσαίας γὰρ
NAS: heed the good news; for Isaiah
KJV: all obeyed the gospel. For Esaias
INT: obeyed the gospel Isaiah indeed

1 Corinthians 9:12 N-DNS
GRK: δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ
NAS: no hindrance to the gospel of Christ.
KJV: we should hinder the gospel of Christ.
INT: we should give to the gospel of the Christ

1 Corinthians 9:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ εὐαγγελίῳ
NAS: of my right in the gospel.
KJV: power in the gospel.
INT: in the gospel

2 Corinthians 8:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν
NAS: fame in [the things of] the gospel [has spread] through
KJV: [is] in the gospel throughout
INT: [is] in the gospel through all

2 Corinthians 10:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ
NAS: as far as you in the gospel of Christ;
KJV: in [preaching] the gospel of Christ:
INT: in the gospel of Christ

Philippians 4:3 N-DNS
GRK: ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι
NAS: have shared my struggle in [the cause of] the gospel, together
KJV: with me in the gospel, with Clement
INT: in the gospel labored together with me

1 Thessalonians 3:2 N-DNS
GRK: ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ
NAS: fellow worker in the gospel of Christ,
KJV: in the gospel of Christ,
INT: in the gospel of Christ

2 Thessalonians 1:8 N-DNS
GRK: ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου
NAS: who do not obey the gospel of our Lord
KJV: that obey not the gospel of our Lord
INT: obey the gospel of the Lord

2 Timothy 1:8 N-DNS
GRK: συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν
NAS: but join with [me] in suffering for the gospel according
KJV: be thou partaker of the afflictions of the gospel according to
INT: suffer evils along with the gospel according to power

1 Peter 4:17 N-DNS
GRK: τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ
NAS: who do not obey the gospel of God?
KJV: [be] of them that obey not the gospel of God?
INT: of the God gospel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page