ἤγγικεν
Englishman's Concordance
ἤγγικεν (ēngiken) — 14 Occurrences

Matthew 3:2 V-RIA-3S
GRK: λέγων Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ
NAS: for the kingdom of heaven is at hand.
KJV: the kingdom of heaven is at hand.
INT: saying Repent has drawn near indeed the

Matthew 4:17 V-RIA-3S
GRK: λέγειν Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ
NAS: for the kingdom of heaven is at hand.
KJV: the kingdom of heaven is at hand.
INT: to say Repent has drawn near indeed the

Matthew 10:7 V-RIA-3S
GRK: λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία
NAS: The kingdom of heaven is at hand.'
KJV: The kingdom of heaven is at hand.
INT: saying Has drawn near the kingdom

Matthew 26:45 V-RIA-3S
GRK: ἀναπαύεσθε ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὥρα
NAS: the hour is at hand and the Son
KJV: the hour is at hand, and
INT: take your rest Behold has drawn near the hour

Matthew 26:46 V-RIA-3S
GRK: ἄγωμεν ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς
NAS: the one who betrays Me is at hand!
KJV: behold, he is at hand that doth betray
INT: let us go behold has drawn near he who is betraying

Mark 1:15 V-RIA-3S
GRK: καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία
NAS: of God is at hand; repent
KJV: of God is at hand: repent ye,
INT: time and has drawn near the kingdom

Mark 14:42 V-RIA-3S
GRK: παραδιδούς με ἤγγικεν
NAS: the one who betrays Me is at hand!
KJV: he that betrayeth me is at hand.
INT: is betraying me has drawn near

Luke 10:9 V-RIA-3S
GRK: λέγετε αὐτοῖς Ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς
NAS: of God has come near to you.'
KJV: of God is come nigh unto
INT: say to them Has drawn near to you

Luke 10:11 V-RIA-3S
GRK: γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία
NAS: of God has come near.'
KJV: of God is come nigh unto
INT: know that has drawn near the kingdom

Luke 21:8 V-RIA-3S
GRK: Ὁ καιρὸς ἤγγικεν μὴ πορευθῆτε
NAS: [He],' and, 'The time is near.' Do not go
KJV: the time draweth near: go ye
INT: The time is drawn near Not go you

Luke 21:20 V-RIA-3S
GRK: γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις
NAS: recognize that her desolation is near.
KJV: the desolation thereof is nigh.
INT: know that has drawn near the desolation

Romans 13:12 V-RIA-3S
GRK: δὲ ἡμέρα ἤγγικεν ἀποθώμεθα οὖν
NAS: and the day is near. Therefore
KJV: the day is at hand: let us therefore
INT: and [the] day has drawn near we should cast off therefore

James 5:8 V-RIA-3S
GRK: τοῦ κυρίου ἤγγικεν
NAS: for the coming of the Lord is near.
KJV: the coming of the Lord draweth nigh.
INT: of the Lord has drawn near

1 Peter 4:7 V-RIA-3S
GRK: τὸ τέλος ἤγγικεν σωφρονήσατε οὖν
NAS: of all things is near; therefore,
KJV: of all things is at hand: be ye
INT: the end has drawn near be sober-minded therefore

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page