JOOSUA 15
Finnish Bible
1Juudan lasten suvun arpa heidän huonettensa jälkeen oli Edomin maan rajaan, Sinin korven puoleen, joka etelän puoleen on, lounaan maan äärestä asti; 2Niin että heidän lounainen maan rajansa oli Suolameren äärestä, se on, siitä lahdesta, joka menee etelään päin, 3Ja käy sieltä ylöspäin Akrabiin, ja käy Sinin lävitse, ja menee ylöspäin merestä KadesBarneaan, ja menee Hetsronin lävitse, ja käy ylös Adariin päin, ja kääntyy ympäri Karkaan, 4Ja menee Atsmonin ohitse, ja tulee Egyptin ojaan, niin että sen maan rajan ääri on meri. Tämä pitää oleman teille maan raja lounaaseen päin. 5Vaan raja itään päin on Suolainen meri Jordanin suuhun asti; vaan raja pohjan puoleen on siitä meren lahdesta, joka on Jordanin ääressä, 6Ja menee ylös BetHoglaan, ja vetäytyy pohjasta BetAraban puoleen, ja menee ylös Rubenin pojan Bohenin kiven tykö. 7Ja raja käy ylös Debirin tykö Akorin laaksosta, ja pohjan puoleen Gilgaliin päin, joka on Adumimin paltan kohdalla, joka etelän puoleen on ojan vieressä; sitte se menee EnSemeksen vedelle, ja menee Rogelin lähteelle. 8Sitte menee raja Hinnomin pojan laaksoon, Jebusilaisen ohitse lounaan päin, se on Jerusalem; ja raja menee vuoren kukkulan ylitse, joka on Hinnomin laakson edessä, meren tykö, joka on Rephaimin laakson äärellä pohjaan päin. 9Sitte käy se siitä vuoren kukkulasta Nephtoan lähteen tykö, ja menee Ephronin vuoren kaupunkein tykö, ja kääntyy Baalaan päin, joka on KirjatJearim. 10Ja menee Baalasta ympäri länteen päin Seirin vuoren tykö, ja menee ulos pohjan puolesta Jearin vuoren vieritse, se on Kessalon, ja tulee alas BetSemeksen tykö, ja menee Timnaan, 11Ja tulee ulos Ekronin vieritse pohjan puolelle, ja vetää hänensä Sikroniin asti, ja menee Baalan vuoren ylitse, ja tulee Jabneeliin, että hänen äärensä loppu on meri. 12Mutta raja länteen päin on suuri meri. Tämä on Juudan lasten maan raja, joka taholta ympäri heidän sukukunnissansa.

13Mutta Kalebille Jephunnen pojalle annettiin osa Juudan lasten keskellä, niinkuin Herra oli käskenyt Josualle, nimittäin KirjatArba, Enakilaisten isän kaupunki, se on Hebron. 14Ja Kaleb ajoi sieltä pois kolme Enakin poikaa, Sesain, Akimananin ja Talmain, Enakin sikiät, 15Ja meni sieltä ylös Debirin asuvaisten tykö; vaan Debir kutsuttiin muinen KirjatSepher. 16Ja Kaleb sanoi: joka lyö KirjatSepherin ja voittaa sen, hänelle annan minä tyttäreni Aksan emännäksi. 17Niin voitti sen Otniel, Kenaksen Kalebin veljen poika; ja hän antoi tyttärensä Aksan hänelle emännäksi. 18Ja tapahtui, kuin hän tuli, että hän neuvoi miestänsä anomaan peltoa isältänsä, ja hän astui aasin päältä alas; niin sanoi Kaleb hänelle: mikä sinun on? 19Ja hän sanoi: anna minulle siunaus, sillä sinä olet antanut minulle kuivan maan , anna minulle myös vesilähteitä; niin antoi hän hänelle lähteitä sekä ylhäältä että alhaalta.

20Tämä on Juudan lasten sukukunnan perimys, heidän sukuinsa jälkeen.

21Ja kaupungit Juudan lasten sukukunnan äärestä, Edomin rajan tykönä, lounaaseen käsin olivat: Kabseel, Eder, Jagur, 22Kina, Dimona, Adada; 23Kedes, Hatsor, Jitnan; 24Siph, Telem, Bealot; 25HatsorHadata, Kerijot, Hetsron, se on Hatsor; 26Amam, Sema, Molada; 27HatsarGadda, Hesmon, BetPalet; 28HatsarSual, BeerSeba, BisJotja; 29Baala, Ijim, Atsem; 30Eltolad, Kesil, Horma; 31Ziglag, Madmanna, Sansanna; 32Lebaot, Silhim, Ain, Rimmon; yhdeksänkolmattakymmentä kaupunkia kylinensä.

33Vaan lakialla maalla oli Estaol, Zora, Asna; 34Sanoa, EnGannim, Tappua, Enam; 35Jarmut, Adullam, Soko, Aseka; 36Saaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim: neljätoistakymmentä kaupunkia ja heidän kylänsä;

37Zenan, Hadasa, Migdalgad; 38Dilean, Mitspe, Jokteel; 39Lakis, Botskat, Eglon; 40Kabbon, Lakmas, Kitlis; 41Gederot, BetDagon, Naama, Makkeda: kuusitoistakymmentä kaupunkia ja heidän kylänsä;

42Libna, Eter, Asan; 43Jephta, Asna, Nesib; 44Kegila, Aksib, Maresa: yhdeksän kaupunkia ja heidän kylänsä;

45Ekron tyttärinensä ja kylinensä; 46Ekronista mereen asti, kaikki mikä ulottuu Asdodiin, ja heidän kylänsä;

47Asdod tyttärinensä ja kylinensä; Gasa tyttärinensä ja kylinensä, Egyptin veteen asti; ja se suuri meri on hänen rajansa.

48Mutta vuorella oli: Samir, Jatir, Soko; 49Danna, KirjatSanna, se on Debir; 50Anab, Estemo, Anim; 51Gosen, Holon, Gilo: yksitoistakymmentä kaupunkia ja heidän kylänsä;

52Arab, Duma, Esean; 53Janum, BetTapua, Apheka; 54Humta, KirjatArba, se on Hebron, Zior: yhdeksän kaupunkia ja heidän kylänsä;

55Maon, Karmel, Siph, Juta; 56Jisreel, Jokdeam, Sanoa; 57Kain, Kibea, Timna: kymmenen kaupunkia ja heidän kylänsä;

58Halhul, Betsur, Gedor; 59Maarat, BetAnot, Eltekon: kuusi kaupunkia ja heidän kylänsä;

60KirjatBaal, se on KirjatJearim, Harabba: kaksi kaupunkia ja heidän kylänsä.

61Mutta korvessa oli BetAraba, Middin, Sekaka; 62Nibsan, ja Suolakaupunki, Engedi; kuusi kaupunkia ja heidän kylänsä.

63Mutta Jebusilaiset asuivat Jerusalemissa, ja Juudan lapset ei voineet heitä ajaa ulos. Ja silloin jäivät Jebusilaiset asumaan Juudan lasten kanssa Jerusalemissa tähän päivään asti.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Joshua 14
Top of Page
Top of Page