Joshua 15
Croatian Bible
1 Dio što je pripao plemenu sinova Judinih, po njihovim porodicama, bijaše prema granici edomskoj, na jug do Sinske pustinje, na krajnjem jugu. 2A južna im međa išla od kraja Slanoga mora od zaljeva što je na jugu; 3izlazila je onda južno od Akrabimskog uspona, pružala se preko Sina i uzlazila južno od Kadeš Barnee, prelazila Hesron, penjala se k Adari i odatle okretala prema Karkai, 4potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. To vam je južna međa. 5Na istoku je međa bila: Slano more do ušća Jordana. Sjeverna je međa počinjala od Slanog mora kod ušća Jordana. 6Odatle je međa uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, išla gore na Kamen Bohana, sina Rubenova. 7Međa se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji leži naprama Adumimskom usponu, južno od Potoka; dalje je međa prolazila prema vodama En-Šemeša te izlazila kod En-Rogela. 8Odatle se preko doline Ben-Hinom s juga dizala k Jebusejskom obronku, to jest k Jeruzalemu. Potom se uspinjala na vrh gore koja prema zapadu gleda na dolinu Hinon i leži na sjevernom kraju doline Refaima. 9S vrha te gore zavijala je međa na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu. 10Od Baale međa je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazeći sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, spuštala se u Bet-Šemeš te išla k Timni. 11Dalje je međa tekla k sjevernom obronku Ekrona, okretala prema Šikronu, prelazila visove Baale, pružala se do Jabneela da konačno izbije na more. 12Zapadna je međa Veliko more s obalom. To su bile zemlje sinova Judinih, unaokolo, po porodicama njihovim.

13Kaleb, sin Jefuneov, primi dio među sinovima Judinim, kako je Jahve naredio Jošui. Dao mu je Kirjat Arbu, glavni grad sinova Anakovih - Hebron. 14Kaleb protjera odatle tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove. 15Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se nekoć zvao Kirjat Sefer. 16Tada reče Kaleb: "Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu." 17Zauze ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova; i dade mu Kaleb svoju kćer Aksu za ženu. 18Kad je prišla mužu, on je nagovori da u svoga oca zatraži polje. Ona siđe s magarca, a Kaleb je upita: "Šta hoćeš?" 19Ona odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode." I on joj dade Gornje i Donje izvore.

20To je bila baština plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.

21Međašni su gradovi plemena sinova Judinih, duž edomske međe prema jugu, bili: Kabseel, Eder, Jagur; 22Kina, Dimona, Adada; 23Kedeš, Hasor Jitnan; 24Zif, Telem, Bealot; 25Novi Hasor, Kirjat Hesron (to jest Hasor); 26Amam, Šema, Molada; 27Hasar Gada, Hešmon, Bet-Pelet; 28Hasar Šual, Beer Šeba s pripadnim područjima; 29Baala, Ijim, Esem; 30Eltolad, Kesil, Horma; 31Siklag, Madmana, Sansana; 32Lebaot, Šelhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima.

33U Dolini: Eštaol, Sora, Ašna; 34Zanoah, En Ganim, Tapuah, Haenam; 35Jarmut, Adulam, Soko, Azeka; 36Šaarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: četrnaest gradova s njihovim selima.

37Senan, Hadaša, Migdal-Gad; 38Dilean, Hamispe, Jokteel; 39Lakiš, Boskat, Eglon; 40Kabon, Lahmas, Kitliš; 41Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima.

42Libna, Eter, Ašan; 43Jiftah, Ašna, Nesib; 44Keila, Akzib i Mareša: devet gradova s njihovim selima.

45Ekron s naseljima i selima njegovim; 46od Ekrona pa do Mora, sve što se nalazi pokraj Ašdoda, s njihovim selima;

47Ašdod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je međa.

48A u Gori: Šamir, Jatir, Soko; 49Dana, Kirjat Sefer (to je Debir); 50Anab, Eštemoa, Anim; 51Gošen, Holon, Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima.

52Arab, Duma, Ešean; 53Janum, Bet-Tapuah, Afeka, 54Humta, Kirjat Arba (to jest Hebron), Sior: devet gradova s njihovim selima.

55Maon, Karmel, Zif, Juta; 56Jizreel, Jokdeam, Zanoah; 57Hakajin, Gibea, Timna: deset gradova s njihovim selima.

58Halhul, Bet-Sur, Gedor; 59Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šest gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima.

60Kirjat Baal (to jest Kirjat Jearim) i Haraba: dva grada s njihovim selima.

61U pustinji: Bet Haaraba, Midin, Sekaka; 62Hanibšan, Slani grad i En-Gedi: šest gradova s njihovim selima.

63A Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu nisu mogli protjerati sinovi Judini. Tako su ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do danas.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Joshua 14
Top of Page
Top of Page