KATA LOUKAN 6
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1egeneto de en sabbatō deuteroprōtō diaporeuesthai auton dia tōn sporimōn kai etillon oi mathētai autou tous stachuas kai ēsthion psōchontes tais chersin 2tines de tōn pharisaiōn eipon autois ti poieite o ouk exestin poiein en tois sabbasin 3kai apokritheis pros autous eipen o iēsous oude touto anegnōte o epoiēsen dauid opote epeinasen autos kai oi met autou ontes 4ōs eisēlthen eis ton oikon tou theou kai tous artous tēs protheseōs elaben kai ephagen kai edōken kai tois met autou ous ouk exestin phagein ei mē monous tous iereis 5kai elegen autois oti kurios estin o uios tou anthrōpou kai tou sabbatou

6egeneto de kai en eterō sabbatō eiselthein auton eis tēn sunagōgēn kai didaskein kai ēn ekei anthrōpos kai ē cheir autou ē dexia ēn xēra 7paretēroun de oi grammateis kai oi pharisaioi ei en tō sabbatō therapeusei ina eurōsin katēgorian autou 8autos de ēdei tous dialogismous autōn kai eipen tō anthrōpō tō xēran echonti tēn cheira egeirai kai stēthi eis to meson o de anastas estē 9eipen oun o iēsous pros autous eperōtēsō umas ti exestin tois sabbasin agathopoiēsai ē kakopoiēsai psuchēn sōsai ē apokteinai 10kai periblepsamenos pantas autous eipen autō ekteinon tēn cheira sou o de epoiēsen kai apokatestathē ē cheir autou ugiēs ōs ē allē 11autoi de eplēsthēsan anoias kai dielaloun pros allēlous ti an poiēseian tō iēsou

12egeneto de en tais ēmerais tautais exēlthen eis to oros proseuxasthai kai ēn dianuktereuōn en tē proseuchē tou theou 13kai ote egeneto ēmera prosephōnēsen tous mathētas autou kai eklexamenos ap autōn dōdeka ous kai apostolous ōnomasen 14simōna on kai ōnomasen petron kai andrean ton adelphon autou iakōbon kai iōannēn philippon kai bartholomaion 15matthaion kai thōman iakōbon ton tou alphaiou kai simōna ton kaloumenon zēlōtēn 16ioudan iakōbou kai ioudan iskariōtēn os kai egeneto prodotēs

17kai katabas met autōn estē epi topou pedinou kai ochlos mathētōn autou kai plēthos polu tou laou apo pasēs tēs ioudaias kai ierousalēm kai tēs paraliou turou kai sidōnos oi ēlthon akousai autou kai iathēnai apo tōn nosōn autōn 18kai oi ochloumenoi upo pneumatōn akathartōn kai etherapeuonto 19kai pas o ochlos ezētei aptesthai autou oti dunamis par autou exērcheto kai iato pantas

20kai autos eparas tous ophthalmous autou eis tous mathētas autou elegen makarioi oi ptōchoi oti umetera estin ē basileia tou theou 21makarioi oi peinōntes nun oti chortasthēsesthe makarioi oi klaiontes nun oti gelasete 22makarioi este otan misēsōsin umas oi anthrōpoi kai otan aphorisōsin umas kai oneidisōsin kai ekbalōsin to onoma umōn ōs ponēron eneka tou uiou tou anthrōpou 23charēte en ekeinē tē ēmera kai skirtēsate idou gar o misthos umōn polus en tō ouranō kata tauta gar epoioun tois prophētais oi pateres autōn

24plēn ouai umin tois plousiois oti apechete tēn paraklēsin umōn 25ouai umin oi empeplēsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelōntes nun oti penthēsete kai klausete 26ouai otan kalōs umas eipōsin oi anthrōpoi kata tauta gar epoioun tois pseudoprophētais oi pateres autōn

27all umin legō tois akouousin agapate tous echthrous umōn kalōs poieite tois misousin umas 28eulogeite tous katarōmenous umin proseuchesthe uper tōn epēreazontōn umas 29tō tuptonti se epi tēn siagona pareche kai tēn allēn kai apo tou airontos sou to imation kai ton chitōna mē kōlusēs 30panti de tō aitounti se didou kai apo tou airontos ta sa mē apaitei 31kai kathōs thelete ina poiōsin umin oi anthrōpoi kai umeis poieite autois omoiōs 32kai ei agapate tous agapōntas umas poia umin charis estin kai gar oi amartōloi tous agapōntas autous agapōsin 33kai ean agathopoiēte tous agathopoiountas umas poia umin charis estin kai gar oi amartōloi to auto poiousin 34kai ean daneizēte par ōn elpizete apolabein poia umin charis estin kai gar amartōloi amartōlois daneizousin ina apolabōsin ta isa 35plēn agapate tous echthrous umōn kai agathopoieite kai daneizete mēden apelpizontes kai estai o misthos umōn polus kai esesthe uioi upsistou oti autos chrēstos estin epi tous acharistous kai ponērous 36ginesthe oun oiktirmones kathōs kai o patēr umōn oiktirmōn estin

37kai mē krinete kai ou mē krithēte mē katadikazete kai ou mē katadikasthēte apoluete kai apoluthēsesthe 38didote kai dothēsetai umin metron kalon pepiesmenon kai sesaleumenon kai uperekchunomenon dōsousin eis ton kolpon umōn tō gar autō metrō ō metreite antimetrēthēsetai umin

39eipen de parabolēn autois mēti dunatai tuphlos tuphlon odēgein ouchi amphoteroi eis bothunon pesountai 40ouk estin mathētēs uper ton didaskalon autou katērtismenos de pas estai ōs o didaskalos autou 41ti de blepeis to karphos to en tō ophthalmō tou adelphou sou tēn de dokon tēn en tō idiō ophthalmō ou katanoeis 42ē pōs dunasai legein tō adelphō sou adelphe aphes ekbalō to karphos to en tō ophthalmō sou autos tēn en tō ophthalmō sou dokon ou blepōn upokrita ekbale prōton tēn dokon ek tou ophthalmou sou kai tote diablepseis ekbalein to karphos to en tō ophthalmō tou adelphou sou

43ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude dendron sapron poioun karpon kalon 44ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginōsketai ou gar ex akanthōn sullegousin suka oude ek batou trugōsin staphulēn 45o agathos anthrōpos ek tou agathou thēsaurou tēs kardias autou propherei to agathon kai o ponēros anthrōpos ek tou ponērou thēsaurou tēs kardias autou propherei to ponēron ek gar tou perisseumatos tēs kardias lalei to stoma autou

46ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legō 47pas o erchomenos pros me kai akouōn mou tōn logōn kai poiōn autous upodeixō umin tini estin omoios 48omoios estin anthrōpō oikodomounti oikian os eskapsen kai ebathunen kai ethēken themelion epi tēn petran plēmmuras de genomenēs proserrēxen o potamos tē oikia ekeinē kai ouk ischusen saleusai autēn tethemeliōto gar epi tēn petran 49o de akousas kai mē poiēsas omoios estin anthrōpō oikodomēsanti oikian epi tēn gēn chōris themeliou ē proserrēxen o potamos kai eutheōs epesen kai egeneto to rēgma tēs oikias ekeinēs mega

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Luke 5
Top of Page
Top of Page