Йоан 13
Bulgarian
1А преди празника на пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, до край ги възлюби. 2И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде), 3като знаеше [Исус], че Отец, е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, 4стана от вечерята, сложи мантията Си, взе престилка и се препаса.

5После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. 6И тъй дохожда при Симона Петра. Той Му казва: Господи, Ти ли ще ми умиеш нозете? 7Исус в отговор му рече: Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш. 8Петър Му каза: Ти няма да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори: Ако не те умия нямаш дял с Мене. 9Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. 10Исус му казва: Който се е окъпал няма нужда да умие друго освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички. 11Защото Той знаеше онзи, който щеше да Го предаде; затова и рече: Не всички сте чисти.

12А като уми нозете им и си взе мантията седна пак и рече им: Знаете ли какво ви сторих? 13Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв. 14И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. 15Защото ви дадох пример да правите и вие както Аз направих на вас. 16Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. 17Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. 18Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но [това стана], за да се сбъдне писаното: "Който яде хляба Ми, [той] дигна своята пета против Мене". 19Отсега ви казвам [това нещо] преди да е станало, та когато стане да повярвате, че съм Аз [това, което рекох]. 20Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

21Като рече това, Исус се развълнува в духа [Си], и заяви, казвайки: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде. 22Учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори. 23А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно. 24Затова Симон Петър му кимва и му казва: Кажи [ни] за кого говори. 25А той като се обърна така на гърдите на Исуса, каза му: Господи, кой е? 26Исус отговори: Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам. И тъй, като затопи залъка, взема и го подаде на Юда Симонова Искариотски. 27И тогава подир залъка, сатана влезе в него; и така, Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро. 28А никой от седящите [на трапезата] не разбра защо му рече това; 29защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите. 30И тъй, като взе залъка, веднага излезе; а беше нощ.

31А когато излезе, Исус казва: Сега се прослави Човешкият Син, и Бог се прослави в Него; 32и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави. 33Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както рекох на юдеите, така и вам казвам сега гдето отивам Аз вие не можете да дойдете. 34Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. 35По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

36Симон Петър Му казва: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където отивам не можеш сега да дойдеш след Мене, но после ще дойдеш. 37Петър Му казва: Господи, защо да не мога да дойда след Тебе сега? Животът си ще дам за Тебе. 38Исус отговори: Животът си ли за Мене ще дадеш? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял преди да си се отрекъл три пъти от Мене.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

John 12
Top of Page
Top of Page