Изход 22
Bulgarian
1Ако някой открадне вол или овца та го заколи или го продаде, то да плати пет вола за вола и четири овци за овцата.

2(Ако се завари крадецът когато подкопава, и го ударят та умре, няма да [се пролее] кръв за него. 3Но ако слънцето е било изгряло над него, тогава ще [се пролее] кръв за него). [Крадецът] трябва непременно да плати; но ако няма с какво, то да се продаде той за откраднатото. 4И ако откраднатото, било вол, осел, или овца, се намери живо в ръката му, ще плати двойно.

5Ако някой направи да се изяде нива или лозе, като развърже животното си и то се напасе в чужда нива, ще плати от най-доброто произведение на нивата си и от най-добрия плод на лозето си.

6Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят копни или непожънати класове, или ниви, то който е запалил огъня непременно ще плати.

7Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази, и те бъдат откраднати от къщата на човека, то, ако се намери крадецът той ще плати двойно, 8Но ако не се намери крадецът, тогава стопанинът на къщата ще се заведе пред съдиите, [за да се издири] дали е турил ръка върху имота на ближния си. 9За всякакъв вид престъпление,- относно вол, осел, овца, дреха, или какво да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово,- делото между двамата ще дойде пред съдиите: и когото осъдят съдиите, той ще плати двойно на ближния си.

10Ако някой даде на ближния си осел, или вол, или овца, или какво да било животно да го пази, и то умре, или се нарани, или бъде откарано, без да види някой, 11то между двамата оня ще се закълне в Господа, че не е турил ръката си върху имота на ближния си, и стопанинът му ще приеме [това свидетелство], а [другият] няма да плаща. 12Но ако [животното] бъде откраднато от него, ще плати на стопанина му. 13Обаче ако бъде разкъсано [от звяр], нека го донесе за свидетелство; за разкъсаното няма да плаща.

14Ако заеме някой от ближния си [животно], и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, непременно ще го заплати. 15Но ако стопанинът му е с него, няма да плаща. Ако е било наето с пари, ще отиде за наема си.

16Ако някой излъсти несгодена девица и легне с нея, непременно ще даде вено за нея и ще я вземе за жена. 17Но ако баща й съвсем откаже да му я даде, то ще плати в пари според веното на девиците.

18Магьосница жена да не оставиш.

19Всеки скотоложник непременно да се умъртви.

20Който жертвува на кой да бил бог, освен само на Господа, ще се обрече на изтребление.

21Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. 22Да не угнетявате вдовица или сираче. 23Защото ако ги угнетите някак, и те извикат към Мене, непременно ще послушам вика им, 24и гневът Ми ще пламне, и ще ви избия с нож; и вашите жени ще бъдат вдовици и вашите чада сирачета.

25Ако дадеш в заем пари на някой свой беден съсед между Моите люде, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва. 26Ако вземеш в залог дрехата на ближния си, до захождане на слънцето ще му я върнеш; 27защото това е едничката му завивка, това е дрехата за кожата му; с какво ще спи? и като викне към Мене, Аз ще чуя, защото съм милостив.

28Да не хулиш съдиите, нито да кълнеш началник на людете си.

29Да не забавяш да принесеш първака на гумното си и на жлеба си. Първородния между синовете си ще дадеш на Мене. 30Така ще постъпиш и с говедото си и с овцата си; седем дена ще остане [малкото] с майка си, а на седмия ден ще го дадеш на Мене.

31Бъдете Ми свети човеци; за това не яжте месо разкъсано от зверове на полето; хвърлете го на кучетата.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 21
Top of Page
Top of Page