Psalm 118
Czech BKR

1Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

2Rciž nyní, Izraeli, že na věky milosrdenství jeho.

3Rciž nyní, dome Aronův, že na věky milosrdenství jeho.

4Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho.

5V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin.

6Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk?

7Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými, pročež já podívám se těm, kteříž mne mají v nenávisti.

8Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku.

9Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech.

10Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.

11Mnohokrát obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.

12Ssuli se na mne jako včely, však zhasli jako oheň z trní: nebo ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.

13Velmi jsi ztuha na mne dotíral, abych padl, ale Hospodin spomohl mi.

14Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.

15Hlas prokřikování a spasení v staních spravedlivých. Pravice Hospodinova dokázala síly,

16Pravice Hospodinova vyvýšila se, pravice Hospodinova dokázala síly.

17Neumruť, ale živ budu, abych vypravoval skutky Hospodinovy.

18Trestaltě mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal.

19Otevřetež mi brány spravedlnosti,a vejda do nich, oslavovati budu Hospodina.

20Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí.

21Tuť já tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel, a byls můj vysvoboditel.

22Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.

23Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima našima.

24Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm.

25Prosím, Hospodine, zachovávejž již; prosím, Hospodine, dávej již šťastný prospěch.

26Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu; dobrořečíme vám z domu Hospodinova.

27Bůh silný Hospodin, onť se zasvítil nám, važte beránky až k rohům oltáře.

28Bůh silný můj ty jsi, protož slaviti tě budu, Bože můj, vyvyšovati tě budu.

29Oslavujtež Hospodina, neboť jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 117
Top of Page
Top of Page