T'hilim 68
Psalm 68 Aleppo Codex
1א למנצח לדוד מזמור שיר ב יקום אלהים יפוצו אויביו  וינוסו משנאיו מפניו

2ג כהנדף עשן  תנדף כהמס דונג מפני-אש--  יאבדו רשעים מפני אלהים

3ד וצדיקים--ישמחו יעלצו לפני אלהים  וישישו בשמחה

4ה שירו לאלהים--  זמרו שמו סלו לרכב בערבות--ביה שמו  ועלזו לפניו

5ו אבי יתומים ודין אלמנות--  אלהים במעון קדשו

6ז אלהים מושיב יחידים ביתה--  מוציא אסירים בכושרות אך סוררים  שכנו צחיחה

7ח אלהים--בצאתך לפני עמך  בצעדך בישימון סלה

8ט ארץ רעשה אף-שמים נטפו--  מפני אלהים זה סיני--  מפני אלהים אלהי ישראל

9י גשם נדבות תניף אלהים  נחלתך ונלאה אתה כוננתה

10יא חיתך ישבו-בה  תכין בטובתך לעני אלהים

11יב אדני יתן-אמר  המבשרות צבא רב

12יג מלכי צבאות ידדון ידדון  ונות-בית תחלק שלל

13יד אם-תשכבון  בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף  ואברותיה בירקרק חרוץ

14טו בפרש שדי מלכים בה--  תשלג בצלמון

15טז הר-אלהים הר-בשן  הר גבננים הר-בשן

16יז למה תרצדון--  הרים גבננים ההר--חמד אלהים לשבתו  אף-יהוה ישכן לנצח

17יח רכב אלהים רבתים אלפי שנאן  אדני בם סיני בקדש

18יט עלית למרום שבית שבי--  לקחת מתנות באדם ואף סוררים  לשכן יה אלהים

19כ ברוך אדני יום יום  יעמס-לנו--האל ישועתנו סלה

20כא האל לנו אל למושעות  וליהוה אדני--למות תצאות

21כב אך-אלהים--ימחץ ראש איביו  קדקד שער--מתהלך באשמיו

22כג אמר אדני מבשן אשיב  אשיב ממצלות ים

23כד למען תמחץ רגלך--בדם  לשון כלביך--מאיבים מנהו

24כה ראו הליכותיך אלהים  הליכות אלי מלכי בקדש

25כו קדמו שרים אחר נגנים  בתוך עלמות תופפות

26כז במקהלות ברכו אלהים  אדני ממקור ישראל

27כח שם בנימן צעיר רדם--שרי יהודה רגמתם  שרי זבלון שרי נפתלי

28כט צוה אלהיך עזך  עוזה אלהים--זו פעלת לנו

29ל מהיכלך על-ירושלם--  לך יובילו מלכים שי

30לא גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים--  מתרפס ברצי-כסף בזר עמים  קרבות יחפצו

31לב יאתיו חשמנים מני מצרים  כוש תריץ ידיו לאלהים

32לג ממלכות הארץ שירו לאלהים  זמרו אדני סלה

33לד לרכב בשמי שמי-קדם--  הן יתן בקולו קול עז

34לה תנו עז לאלהים  על-ישראל גאותו ועזו בשחקים

35לו נורא אלהים  ממקדשיך אל ישראל--  הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 67
Top of Page
Top of Page