Mashali 30
Proverbs 30 Aleppo Codex
1א דברי אגור בן-יקה--המשא  נאם הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואכל

2ב כי בער אנכי מאיש  ולא-בינת אדם לי

3ג ולא-למדתי חכמה  ודעת קדשים אדע

4ד מי עלה-שמים  וירד מי אסף-רוח בחפניו  מי צרר-מים בשמלה-- מי  הקים כל-אפסי-ארץ מה-שמו ומה-שם-בנו  כי תדע

5ה כל-אמרת אלוה צרופה  מגן הוא לחסים בו

6ו אל-תוסף על-דבריו  פן-יוכיח בך ונכזבת

7ז שתים שאלתי מאתך  אל-תמנע ממני בטרם אמות

8ח שוא ודבר-כזב הרחק ממני--  ראש ועשר אל-תתן-לי הטריפני  לחם חקי

9ט פן אשבע וכחשתי--  ואמרתי מי יהוה ופן-אורש וגנבתי  ותפשתי שם אלהי

10י אל-תלשן עבד אל-אדנו  פן-יקללך ואשמת

11יא דור אביו יקלל  ואת-אמו לא יברך

12יב דור טהור בעיניו  ומצאתו לא רחץ

13יג דור מה-רמו עיניו  ועפעפיו ינשאו

14יד דור חרבות שניו--  ומאכלות מתלעתיו לאכל עניים מארץ  ואביונים מאדם

15טו לעלוקה שתי בנות--  הב הב שלוש הנה לא תשבענה  ארבע לא-אמרו הון

16טז שאול ועצר-רחם  ארץ לא-שבעה מים ואש לא-אמרה הון

17יז עין תלעג לאב--  ותבז ליקהת-אם יקרוה ערבי-נחל  ויאכלוה בני-נשר

18יח שלשה המה נפלאו ממני  וארבע (וארבעה) לא ידעתים

19יט דרך הנשר בשמים--  דרך נחש עלי-צור דרך-אניה בלב-ים--  ודרך גבר בעלמה

20כ כן דרך אשה--  מנאפת אכלה ומחתה פיה  ואמרה לא-פעלתי און

21כא תחת שלוש רגזה ארץ  ותחת ארבע לא-תוכל שאת

22כב תחת-עבד כי ימלוך  ונבל כי ישבע-לחם

23כג תחת שנואה כי תבעל  ושפחה כי תירש גברתה

24כד ארבעה הם קטני-ארץ  והמה חכמים מחכמים

25כה הנמלים עם לא-עז  ויכינו בקיץ לחמם

26כו שפנים עם לא-עצום  וישימו בסלע ביתם

27כז מלך אין לארבה  ויצא חצץ כלו

28כח שממית בידים תתפש  והיא בהיכלי מלך

29כט שלשה המה מיטיבי צעד  וארבעה מיטבי לכת

30ל ליש גבור בבהמה  ולא-ישוב מפני-כל

31לא זרזיר מתנים או-תיש  ומלך אלקום עמו

32לב אם-נבלת בהתנשא  ואם-זמות יד לפה

33לג כי מיץ חלב יוציא חמאה--  ומיץ-אף יוציא דם ומיץ אפים  יוציא ריב

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 29
Top of Page
Top of Page