Mashali 23
Proverbs 23 Aleppo Codex
1א כי-תשב ללחום את-מושל--  בין תבין את-אשר לפניך

2ב ושמת שכין בלעך--  אם-בעל נפש אתה

3ג אל-תתאו למטעמותיו  והוא לחם כזבים

4ד אל-תיגע להעשיר  מבינתך חדל

5ה התעוף (התעיף) עיניך בו  ואיננו כי עשה יעשה-לו כנפים  כנשר ועיף (יעוף) השמים

6ו אל-תלחם--את-לחם רע עין  ואל-תתאו למטעמתיו

7ז כי כמו שער בנפשו--  כן-הוא אכול ושתה יאמר לך  ולבו בל-עמך

8ח פתך-אכלת תקיאנה  ושחת דבריך הנעימים

9ט באזני כסיל אל-תדבר  כי-יבוז לשכל מליך

10י אל-תסג גבול עולם  ובשדי יתומים אל-תבא

11יא כי-גאלם חזק  הוא-יריב את-ריבם אתך

12יב הביאה למוסר לבך  ואזנך לאמרי-דעת

13יג אל-תמנע מנער מוסר  כי-תכנו בשבט לא ימות

14יד אתה בשבט תכנו  ונפשו משאול תציל

15טו בני אם-חכם לבך--  ישמח לבי גם-אני

16טז ותעלזנה כליותי--  בדבר שפתיך מישרים

17יז אל-יקנא לבך בחטאים  כי אם-ביראת-יהוה כל-היום

18יח כי אם-יש אחרית  ותקותך לא תכרת

19יט שמע-אתה בני וחכם  ואשר בדרך לבך

20כ אל-תהי בסבאי-יין--  בזללי בשר למו

21כא כי-סבא וזולל יורש  וקרעים תלביש נומה

22כב שמע לאביך זה ילדך  ואל-תבוז כי-זקנה אמך

23כג אמת קנה ואל-תמכר  חכמה ומוסר ובינה

24כד גול (גיל) יגיל אבי צדיק  יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו

25כה ישמח-אביך ואמך  ותגל יולדתך

26כו תנה-בני לבך לי  ועיניך דרכי תרצנה (תצרנה)

27כז כי-שוחה עמקה זונה  ובאר צרה נכריה

28כח אף-היא כחתף תארב  ובוגדים באדם תוסף

29כט למי אוי למי אבוי למי מדונים (מדינים) למי שיח--  למי פצעים חנם למי  חכללות עינים

30ל למאחרים על-היין--  לבאים לחקר ממסך

31לא אל-תרא יין כי יתאדם  כי-יתן בכיס (בכוס) עינו יתהלך במישרים

32לב אחריתו כנחש ישך  וכצפעני יפרש

33לג עיניך יראו זרות  ולבך ידבר תהפכות

34לד והיית כשכב בלב-ים  וכשכב בראש חבל

35לה הכוני בל-חליתי--  הלמוני בל-ידעתי מתי אקיץ  אוסיף אבקשנו עוד

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 22
Top of Page
Top of Page