Mashali 24
Proverbs 24 Aleppo Codex
1א אל-תקנא באנשי רעה  ואל-תתאו להיות אתם

2ב כי-שד יהגה לבם  ועמל שפתיהם תדברנה

3ג בחכמה יבנה בית  ובתבונה יתכונן

4ד ובדעת חדרים ימלאו--  כל-הון יקר ונעים

5ה גבר-חכם בעוז  ואיש-דעת מאמץ-כח

6ו כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה  ותשועה ברב יועץ

7ז ראמות לאויל חכמות  בשער לא יפתח-פיהו

8ח מחשב להרע--  לו בעל-מזמות יקראו

9ט זמת אולת חטאת  ותועבת לאדם לץ

10י התרפית ביום צרה--  צר כחכה

11יא הצל לקחים למות  ומטים להרג אם-תחשוך

12יב כי-תאמר--  הן לא-ידענו-זה הלא-תכן לבות הוא-יבין ונצר נפשך הוא ידע  והשיב לאדם כפעלו

13יג אכל-בני דבש כי-טוב  ונפת מתוק על-חכך

14יד כן דעה חכמה--לנפשך  אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת

15טו אל-תארב רשע לנוה צדיק  אל-תשדד רבצו

16טז כי שבע יפול צדיק וקם  ורשעים יכשלו ברעה

17יז בנפל אויביך (אויבך) אל-תשמח  ובכשלו אל-יגל לבך

18יח פן-יראה יהוה ורע בעיניו  והשיב מעליו אפו

19יט אל-תתחר במרעים  אל-תקנא ברשעים

20כ כי לא-תהיה אחרית לרע  נר רשעים ידעך

21כא ירא-את-יהוה בני ומלך  עם-שונים אל-תתערב

22כב כי-פתאם יקום אידם  ופיד שניהם מי יודע

23כג גם-אלה לחכמים  הכר-פנים במשפט בל-טוב

24כד אמר לרשע--צדיק אתה  יקבהו עמים יזעמוהו לאמים

25כה ולמוכיחים ינעם  ועליהם תבוא ברכת-טוב

26כו שפתים ישק  משיב דברים נכחים

27כז הכן בחוץ מלאכתך--ועתדה בשדה לך  אחר ובנית ביתך

28כח אל-תהי עד-חנם ברעך  והפתית בשפתיך

29כט אל-תאמר--כאשר עשה-לי כן אעשה-לו  אשיב לאיש כפעלו

30ל על-שדה איש-עצל עברתי  ועל-כרם אדם חסר-לב

31לא והנה עלה כלו קמשנים--כסו פניו חרלים  וגדר אבניו נהרסה

32לב ואחזה אנכי אשית לבי  ראיתי לקחתי מוסר

33לג מעט שנות מעט תנומות  מעט חבק ידים לשכב

34לד ובא-מתהלך רישך  ומחסריך כאיש מגן

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 23
Top of Page
Top of Page