Nacham'yah 11
Nehemiah 11 Aleppo Codex
1א וישבו שרי העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים 2ב ויברכו העם--לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם  {פ}

3ג ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה 4ד ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן  מבני יהודה עתיה בן עזיה בן זכריה בן אמריה בן שפטיה בן מהללאל--מבני פרץ 5ה ומעשיה בן ברוך בן כל חזה בן חזיה בן עדיה בן יויריב בן זכריה--בן השלני 6ו כל בני פרץ הישבים בירושלם--ארבע מאות ששים ושמנה אנשי חיל  {ס}

7ז ואלה בני בנימן  סלא בן משלם בן יועד בן פדיה בן קוליה בן מעשיה בן איתיאל--בן ישעיה 8ח ואחריו גבי סלי--תשע מאות עשרים ושמנה 9ט ויואל בן זכרי פקיד עליהם ויהודה בן הסנואה על העיר משנה  {פ}

10י מן הכהנים  ידעיה בן יויריב יכין 11יא שריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב--נגד בית האלהים 12יב ואחיהם עשה המלאכה לבית--שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן ירחם בן פלליה בן אמצי בן זכריה בן פשחור בן מלכיה 13יג ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן עזראל בן אחזי בן משלמות בן אמר 14יד ואחיהם גברי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים  {ס}

15טו ומן הלוים  שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה בן בוני 16טז ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים 17יז ומתניה בן מיכא בן זבדי בן אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן שמוע בן גלל בן ידיתון (ידותון) 18יח כל הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה  {פ}

19יט והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים--מאה שבעים ושנים

20כ ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל ערי יהודה איש בנחלתו 21כא והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על הנתינים  {פ}

22כב ופקיד הלוים בירושלם--עזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכא  מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית האלהים 23כג כי מצות המלך עליהם ואמנה על המשררים דבר יום ביומו 24כד ופתחיה בן משיזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם

25כה ואל החצרים בשדתם--מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה 26כו ובישוע ובמלדה ובבית פלט 27כז ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה 28כח ובצקלג ובמכנה ובבנתיה 29כט ובעין רמון ובצרעה ובירמות 30ל זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר שבע עד גיא הנם 31לא ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית אל ובנתיה 32לב ענתות נב ענניה 33לג חצור רמה גתים 34לד חדיד צבעים נבלט 35לה לד ואונו גי החרשים 36לו ומן הלוים--מחלקות יהודה לבנימין  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Nehemiah 10
Top of Page
Top of Page