Nacham'yah 10
Nehemiah 10 Aleppo Codex
1ב ועל החתומים  נחמיה התרשתא בן חכליה וצדקיה 2ג שריה עזריה ירמיה 3ד פשחור אמריה מלכיה 4ה חטוש שבניה מלוך 5ו חרם מרמות עבדיה 6ז דניאל גנתון ברוך 7ח משלם אביה מימן 8ט מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים  {ס} 9י והלוים  וישוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל 10יא ואחיהם--שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן 11יב מיכא רחוב חשביה 12יג זכור שרביה שבניה 13יד הודיה בני בנינו  {ס} 14טו ראשי העם  פרעש פחת מואב עילם זתוא בני 15טז בני עזגד בבי 16יז אדניה בגוי עדין 17יח אטר חזקיה עזור 18יט הודיה חשם בצי 19כ חריף ענתות נובי (ניבי) 20כא מגפיעש משלם חזיר 21כב משיזבאל צדוק ידוע 22כג פלטיה חנן עניה 23כד הושע חנניה חשוב 24כה הלוחש פלחא שובק 25כו רחום חשבנה מעשיה 26כז ואחיה חנן ענן 27כח מלוך חרם בענה

28כט ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם  כל יודע מבין 29ל מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו 30לא ואשר לא נתן בנתינו לעמי הארץ ואת בנתיהם לא נקח לבנינו 31לב ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור--לא נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את השנה השביעית ומשא כל יד

32לג והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו 33לד ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות--לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלהינו  {ס}

34לה והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם--להביא לבית אלהינו לבית אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה  לבער על מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה 35לו ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ--שנה בשנה  לבית יהוה 36לז ואת בכרות בנינו ובהמתנו ככתוב בתורה ואת בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו 37לח ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו 38לט והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את מעשר המעשר לבית אלהינו אל הלשכות לבית האוצר 39מ כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני הלוי את תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את בית אלהינו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page