V'yakra 26
Leviticus 26 Aleppo Codex
1א לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה  כי אני יהוה אלהיכם 2ב את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו  אני יהוה  {פ} 3ג אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם 4ד ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו 5ה והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם 6ו ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם 7ז ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב 8ח ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב 9ט ופניתי אליכם--והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם 10י ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו 11יא ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם 12יב והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם 13יג אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות  {פ}

14יד ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה 15טו ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי 16טז אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם 17יז ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם 18יח ואם עד אלה--לא תשמעו לי  ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם 19יט ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה 20כ ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו

21כא ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי--ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם 22כב והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם

23כג ואם באלה--לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי 24כד והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם 25כה והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב 26כו בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו  {ס}

27כז ואם בזאת--לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי 28כח והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם 29כט ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו 30ל והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם 31לא ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם 32לב והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה 33לג ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה

34לד אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה 35לה כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה 36לו והנשארים בכם--והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף 37לז וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם 38לח ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם 39לט והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו

40מ והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי 41מא אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם 42מב וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר--והארץ אזכר 43מג והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען--במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם 44מד ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם--להפר בריתי אתם  כי אני יהוה אלהיהם 45מה וזכרתי להם ברית ראשנים  אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים--אני יהוה

46מו אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל--בהר סיני ביד משה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Leviticus 25
Top of Page
Top of Page