B'resheet 16
Genesis 16 Aleppo Codex
1א ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר 2ב ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת--בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי 3ג ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה 4ד ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה 5ה ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך--אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך 6ו ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך--עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה

7ז וימצאה מלאך יהוה על עין המים--במדבר  על העין בדרך שור 8ח ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת--ואנה תלכי ותאמר--מפני שרי גברתי אנכי ברחת 9ט ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה 10י ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב

11יא ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך

12יב והוא יהיה פרא אדם--ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן

13יג ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי  כי אמרה הגם הלם ראיתי--אחרי ראי 14יד על כן קרא לבאר באר לחי ראי--הנה בין קדש ובין ברד

15טו ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל 16טז ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 15
Top of Page
Top of Page