B'resheet 15
Genesis 15 Aleppo Codex
1א אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר  אל תירא אברם אנכי מגן לך--שכרך הרבה מאד

2ב ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר 3ג ויאמר אברם--הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי 4ד והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה  כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך 5ה ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים--אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך 6ו והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה 7ז ויאמר אליו  אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים--לתת לך את הארץ הזאת לרשתה

8ח ויאמר  אדני יהוה במה אדע כי אירשנה 9ט ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל 10י ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר 11יא וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם

12יב ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו 13יג ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם--ארבע מאות שנה 14יד וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול 15טו ואתה תבוא אל אבתיך בשלום  תקבר בשיבה טובה 16טז ודור רביעי ישובו הנה  כי לא שלם עון האמרי עד הנה

17יז ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה

18יח ביום ההוא כרת יהוה את אברם--ברית לאמר  לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת

19יט את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני 20כ ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים 21כא ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 14
Top of Page
Top of Page