B'resheet 17
Genesis 17 Aleppo Codex
1א ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי--התהלך לפני והיה תמים

2ב ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד

3ג ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר

4ד אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים

5ה ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך

6ו והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו 7ז והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם--לברית עולם  להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך 8ח ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים

9ט ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר--אתה וזרעך אחריך לדרתם 10י זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך  המול לכם כל זכר 11יא ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם 12יב ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר--לדרתיכם  יליד בית--ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא 13יג המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם 14יד וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו--ונכרתה הנפש ההוא מעמיה  את בריתי הפר  {ס}

15טו ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי  כי שרה שמה 16טז וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו 17יז ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד 18יח ויאמר אברהם אל האלהים  לו ישמעאל יחיה לפניך 19יט ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו 20כ ולישמעאל שמעתיך--הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד  שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול 21כא ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת 22כב ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם

23כג ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו--כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים 24כד ואברהם--בן תשעים ותשע שנה  בהמלו בשר ערלתו 25כה וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה  בהמלו--את בשר ערלתו 26כו בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו 27כז וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר--נמלו אתו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 16
Top of Page
Top of Page