Y'chizki'el 37
Ezekiel 37 Aleppo Codex
1א היתה עלי יד יהוה ויוצאני ברוח יהוה ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות 2ב והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאד על פני הבקעה והנה יבשות מאד 3ג ויאמר אלי--בן אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדני יהוה אתה ידעת 4ד ויאמר אלי הנבא על העצמות האלה ואמרת אליהם--העצמות היבשות שמעו דבר יהוה 5ה כה אמר אדני יהוה לעצמות האלה  הנה אני מביא בכם רוח--וחייתם 6ו ונתתי עליכם גידים והעלתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני יהוה

7ז ונבאתי כאשר צויתי ויהי קול כהנבאי והנה רעש ותקרבו עצמות עצם אל עצמו 8ח וראיתי והנה עליהם גדים ובשר עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם 9ט ויאמר אלי הנבא אל הרוח הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח  {ס}  כה אמר אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו 10י והנבאתי כאשר צוני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם--חיל גדול מאד מאד

11יא ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו--נגזרנו לנו 12יב לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה הנה אני פתח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל 13יג וידעתם כי אני יהוה  בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם--עמי 14יד ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני יהוה דברתי ועשיתי--נאם יהוה  {פ}

15טו ויהי דבר יהוה אלי לאמר 16טז ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו 17יז וקרב אתם אחד אל אחד לך--לעץ אחד והיו לאחדים בידך 18יח וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמר  הלוא תגיד לנו מה אלה לך 19יט דבר אלהם כה אמר אדני יהוה הנה אני לקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי 20כ והיו העצים אשר תכתב עליהם בידך--לעיניהם 21כא ודבר אליהם כה אמר אדני יהוה הנה אני לקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם וקבצתי אתם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם 22כב ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכלם למלך ולא יהיה (יהיו) עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד 23כג ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים

24כד ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכלם ובמשפטי ילכו וחקותי ישמרו ועשו אותם 25כה וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם 26כו וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם 27כז והיה משכני עליהם והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם 28כח וידעו הגוים כי אני יהוה מקדש את ישראל--בהיות מקדשי בתוכם לעולם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezekiel 36
Top of Page
Top of Page