Devarim 25
Deuteronomy 25 Aleppo Codex
1א כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע 2ב והיה אם בן הכות הרשע--והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר 3ג ארבעים יכנו לא יסיף  פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך

4ד לא תחסם שור בדישו  {ס}

5ה כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו--לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר  יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה 6ו והיה הבכור אשר תלד--יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל 7ז ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל--לא אבה יבמי 8ח וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה 9ט ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו 10י ונקרא שמו בישראל  בית חלוץ הנעל  {ס}

11יא כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו 12יב וקצתה את כפה  לא תחוס עינך  {ס}

13יג לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן  גדולה וקטנה 14יד לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה  גדולה וקטנה 15טו אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך--למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך 16טז כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה  כל עשה עול  {פ}

17יז זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים 18יח אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך--ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים 19יט והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה--תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 24
Top of Page
Top of Page