Amos 5
Amos 5 Aleppo Codex
1א שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה--בית ישראל

2ב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה

3ג כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל

4ד כי כה אמר יהוה לבית ישראל  דרשוני וחיו

5ה ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו  כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון

6ו דרשו את יהוה וחיו  פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל

7ז ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו

8ח עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ--יהוה שמו

9ט המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא

10י שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו

11יא לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו--בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם

12יב כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו

13יג לכן המשכיל בעת ההיא--ידם  כי עת רעה היא

14יד דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם--כאשר אמרתם

15טו שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות--שארית יוסף  {ס}

16טז לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי

17יז ובכל כרמים מספד  כי אעבר בקרבך אמר יהוה  {פ}

18יח הוי המתאוים את יום יהוה  למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור

19יט כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית--וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש

20כ הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו

21כא שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם

22כב כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט

23כג הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע

24כד ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן

25כה הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה--בית ישראל 26כו ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם--כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם 27כז והגליתי אתכם מהלאה לדמשק  אמר יהוה אלהי צבאות שמו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Amos 4
Top of Page
Top of Page