Davari Hayamim Aleph 6
1 Chronicles 6 Aleppo Codex
1כז בני לוי  גרשון קהת ומררי 2כח ובני קהת--עמרם יצהר וחברון ועזיאל  {ס} 3כט ובני עמרם אהרן ומשה ומרים  {ס}  ובני אהרן--נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר 4ל אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישוע 5לא ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי 6לב ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות 7לג מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב 8לד ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ 9לה ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן 10לו ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם 11לז ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב 12לח ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום 13לט ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה 14מ ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק 15מא ויהוצדק הלך--בהגלות יהוה את יהודה וירושלם  ביד נבכדנאצר  {פ}

16א בני לוי  גרשם קהת ומררי 17ב ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי 18ג ובני קהת--עמרם ויצהר וחברון ועזיאל  {ס} 19ד בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבתיהם 20ה לגרשום--לבני בנו יחת בנו זמה בנו 21ו יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו 22ז בני קהת--עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו 23ח אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו 24ט תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו 25י ובני אלקנה--עמשי ואחימות 26יא אלקנה--בנו (בני) אלקנה צופי בנו ונחת בנו 27יב אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו 28יג ובני שמואל הבכר ושני ואביה  {ס} 29יד בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו 30טו שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו  {פ}

31טז ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר--בית יהוה  ממנוח הארון 32יז ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם 33יח ואלה העמדים ובניהם  מבני הקהתי--הימן המשורר בן יואל בן שמואל 34יט בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח 35כ בן ציף (צוף) בן אלקנה בן מחת בן עמשי 36כא בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה 37כב בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח 38כג בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל  {ס} 39כד ואחיו אסף העמד על ימינו--אסף בן ברכיהו בן שמעא 40כה בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה 41כו בן אתני בן זרח בן עדיה 42כז בן איתן בן זמה בן שמעי 43כח בן יחת בן גרשם בן לוי  {ס} 44כט ובני מררי אחיהם על השמאול--איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך 45ל בן חשביה בן אמציה בן חלקיה 46לא בן אמצי בן בני בן שמר 47לב בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי  {ס} 48לג ואחיהם הלוים  נתונים--לכל עבודת משכן בית האלהים

49לד ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים  {פ} 50לה ואלה בני אהרן--אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו 51לו בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו 52לז מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו 53לח צדוק בנו אחימעץ בנו  {ס}

54לט ואלה מושבותם לטירותם בגבולם--לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל 55מ ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה 56מא ואת שדה העיר ואת חצריה--נתנו לכלב בן יפנה  {ס} 57מב ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט--את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה 58מג ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה 59מד ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה  {ס} 60מה וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם  {ס}

61מו ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל--ערים עשר  {פ} 62מז ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן--ערים שלש עשרה  {ס} 63מח לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבלון בגורל--ערים שתים עשרה  {ס} 64מט ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם 65נ ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן--את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות  {ס}

66נא וממשפחות בני קהת--ויהי ערי גבולם ממטה אפרים 67נב ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה--בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה 68נג ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה 69נד ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה 70נה וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה--למשפחת לבני קהת הנותרים  {פ}

71נו לבני גרשום--ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה 72נז וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה 73נח ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה  {ס} 74נט וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה 75ס ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה  {ס} 76סא וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה  {ס}

77סב לבני מררי הנותרים--ממטה זבלון את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה 78סג ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן--ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה 79סד ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה 80סה וממטה גד--את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה 81סו ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page