Davari Hayamim Aleph 7
1 Chronicles 7 Aleppo Codex
1א ולבני יששכר תולע ופואה ישיב (ישוב) ושמרון--ארבעה  {ס} 2ב ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם--מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות  {ס} 3ג ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה--ראשים כלם 4ד ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף  כי הרבו נשים ובנים 5ה ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל  {ס}

6ו בנימן בלע ובכר וידיעאל--שלשה 7ז ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה 8ח ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל אלה בני בכר 9ט והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל--עשרים אלף ומאתים 10י ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש (יעוש) ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר 11יא כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים--שבעה עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה 12יב ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר

13יג בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום--בני בלהה  {פ}

14יד בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד 15טו ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות 16טז ותלד מעכה אשת מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם 17יז ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה 18יח ואחתו המלכת--ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה 19יט ויהיו בני שמידע--אחין ושכם ולקחי ואניעם  {פ}

20כ ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו 21כא וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם 22כב ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו 23כג ויבא אל אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו 24כד ובתו שארה ותבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אזן שארה 25כה ורפח בנו ורשף ותלח בנו--ותחן בנו 26כו לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו 27כז נון בנו יהושע בנו

28כח ואחזתם ומשבותם--בית אל ובנתיה ולמזרח נערן--ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד עיה ובנתיה 29כט ועל ידי בני מנשה בית שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן ישראל  {פ}

30ל בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה--ושרח אחותם 31לא ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות (ברזית) 32לב וחבר הוליד את יפלט ואת שומר ואת חותם ואת שועא אחותם 33לג ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט 34לד ובני שמר--אחי ורוהגה (ורהגה) יחבה (וחבה) וארם 35לה ובן הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל 36לו בני צופח--סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה 37לז בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן--ובארא 38לח ובני יתר--יפנה ופספה וארא 39לט ובני עלא--ארח וחניאל ורציא 40מ כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page