Genesis 34
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vat·te·tze di·nah bat-le·'ah, a·sher ya·le·dah le·ya·'a·kov; lir·'o·vt biv·no·vt ha·'a·retz. 2vai·yar· o·tah she·chem ben-cha·mo·vr ha·chiv·vi ne·si ha·'a·retz; vai·yik·kach o·tah vai·yish·kav o·tah vay·'an·ne·ha. 3vat·tid·bak naf·shov, be·di·nah bat-ya·'a·kov; vai·ye·'e·hav et-han·na·'a·ra, vay·dab·ber al-lev han·na·'a·ra. 4vai·yo·mer she·chem, el-cha·mo·vr a·viv le·mor; kach-li et-hai·yal·dah haz·zot le·'i·shah. 5ve·ya·'a·kov sha·ma ki tim·me et-di·nah vit·tov, u·va·nav hai·u et-mik·ne·hu bas·sa·deh; ve·he·che·rish ya·'a·kov ad-bo·'am. 6vai·ye·tze cha·mo·vr a·vi-she·chem el-ya·'a·kov; le·dab·ber it·tov. 7u·ve·nei ya·'a·kov ba·'u min-has·sa·deh ke·sha·me·'am, vai·yit·'a·tze·vu ha·'a·na·shim, vai·yi·char la·hem me·'od; ki-ne·va·lah a·sah ve·yis·ra·'el lish·kav et-bat-ya·'a·kov, ve·chen lo ye·'a·seh.

8vay·dab·ber cha·mo·vr it·tam le·mor; she·chem be·ni cha·she·kah naf·shov be·vit·te·chem, te·nu na o·tah lov le·'i·shah. 9ve·hit·chat·te·nu o·ta·nu; be·no·tei·chem tit·te·nu-la·nu, ve·'et-be·no·tei·nu tik·chu la·chem. 10ve·'it·ta·nu te·she·vu; ve·ha·'a·retz tih·yeh lif·nei·chem, she·vu u·se·cha·ru·ha, ve·he·'a·cha·zu bah. 11vai·yo·mer she·chem el-a·vih ve·'el-a·chei·ha, em·tza-chen be·'ei·nei·chem; va·'a·sher to·me·ru e·lai et·ten. 12har·bu a·lai me·'od mo·har u·mat·tan, ve·'et·te·nah, ka·'a·sher to·me·ru e·lai; u·te·nu-li et-han·na·'a·ra le·'i·shah.

13vai·ya·'a·nu ve·nei-ya·'a·kov et-she·chem ve·'et-cha·mo·vr a·viv be·mir·mah vay·dab·be·ru; a·sher tim·me, et di·nah a·cho·tam. 14vai·yo·me·ru a·lei·hem lo nu·chal la·'a·so·vt had·da·var haz·zeh, la·tet et-a·cho·te·nu, le·'ish a·sher-lov a·re·lah; ki-cher·pah hi·v la·nu. 15ach-be·zot ne·'o·vt la·chem; im tih·yu cha·mo·nu, le·him·mol la·chem kol-za·char. 16ve·na·tan·nu et-be·no·tei·nu la·chem, ve·'et-be·no·tei·chem nik·kach-la·nu; ve·ya·shav·nu it·te·chem, ve·ha·yi·nu le·'am e·chad. 17ve·'im-lo tish·me·'u e·lei·nu le·him·mo·vl; ve·la·kach·nu et-bit·te·nu ve·ha·la·che·nu.

18vai·yi·te·vu div·rei·hem be·'ei·nei cha·mo·vr; u·ve·'ei·nei she·chem ben-cha·mo·vr. 19ve·lo-e·char han·na·'ar la·'a·so·vt had·da·var, ki cha·fetz be·vat-ya·'a·kov; ve·hu nich·bad, mik·kol beit a·viv. 20vai·ya·vo cha·mo·vr u·she·chem be·nov el-sha·'ar i·ram; vay·dab·be·ru el-an·shei i·ram le·mor. 21ha·'a·na·shim ha·'el·leh she·le·mim hem it·ta·nu ve·ye·she·vu va·'a·retz ve·yis·cha·ru o·tah, ve·ha·'a·retz hin·neh ra·cha·vat-ya·da·yim lif·nei·hem; et-be·no·tam nik·kach-la·nu le·na·shim, ve·'et-be·no·tei·nu nit·ten la·hem. 22ach-be·zot ye·'o·tu la·nu ha·'a·na·shim la·she·vet it·ta·nu, lih·yo·vt le·'am e·chad; be·him·mo·vl la·nu kol-za·char, ka·'a·sher hem nim·mo·lim. 23mik·ne·hem ve·kin·ya·nam ve·chol-be·hem·tam, ha·lo·v la·nu hem; ach ne·'o·v·tah la·hem, ve·ye·she·vu it·ta·nu. 24vai·yish·me·'u el-cha·mo·vr ve·'el-she·chem be·nov, kol-yo·tze·'ei sha·'ar i·rov; vai·yim·mo·lu kol-za·char, kol-yo·tze·'ei sha·'ar i·rov.

25vay·hi vai·yo·vm ha·she·li·shi bih·yo·v·tam ko·'a·vim vai·yik·chu she·nei-ve·nei-ya·'a·kov shim·'o·vn ve·le·vi a·chei di·nah ish char·bov, vai·ya·vo·'u al-ha·'ir be·tach; vai·ya·har·gu kol-za·char. 26ve·'et-cha·mo·vr ve·'et-she·chem be·nov, ha·re·gu le·fi-cha·rev; vai·yik·chu et-di·nah mib·beit she·chem vai·ye·tze·'u. 27be·nei ya·'a·kov ba·'u al-ha·cha·la·lim, vai·ya·voz·zu ha·'ir; a·sher tim·me·'u a·cho·v·tam. 28et-tzo·nam ve·'et-be·ka·ram ve·'et-cha·mo·rei·hem; ve·'et a·sher-ba·'ir ve·'et-a·sher bas·sa·deh la·ka·chu. 29ve·'et-kol-chei·lam ve·'et-kol-tap·pam ve·'et-ne·shei·hem, sha·vu vai·ya·voz·zu; ve·'et kol-a·sher bab·ba·yit. 30vai·yo·mer ya·'a·kov el-shim·'o·vn ve·'el-le·vi a·char·tem o·ti le·hav·'i·she·ni be·yo·shev ha·'a·retz, bak·ke·na·'a·ni u·vap·pe·riz·zi; va·'a·ni me·tei mis·par, ve·ne·'es·fu a·lai ve·hik·ku·ni, ve·nish·mad·ti a·ni u·vei·ti. 31vai·yo·me·ru; hach·zo·v·nah ya·'a·seh et-a·cho·v·te·nu. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Genesis 33
Top of Page
Top of Page