Esther 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi bi·mei a·chash·ve·ro·vsh; hu a·chash·ve·ro·vsh ham·mo·lech me·hod·du ve·'ad-kush, she·va ve·'es·rim u·me·'ah me·di·nah. 2bai·ya·mim ha·hem; ke·she·vet ham·me·lech a·chash·ve·ro·vsh al kis·se mal·chu·tov, a·sher be·shu·shan hab·bi·rah. 3bish·nat sha·lo·vsh le·ma·le·chov, a·sah mish·teh, le·chol-sa·rav va·'a·va·dav; cheil pa·ras u·ma·dai hap·par·te·mim ve·sa·rei ham·me·di·no·vt le·fa·nav. 4be·har·'o·tov et-o·sher ke·vo·vd mal·chu·tov, ve·'et-ye·kar, tif·'e·ret ge·dul·la·tov; ya·mim rab·bim, she·mo·v·nim u·me·'at yo·vm.

5u·vim·lo·vt hai·ya·mim ha·'el·leh a·sah ham·me·lech le·chol-ha·'am han·nim·tze·'im be·shu·shan hab·bi·rah le·mig·ga·do·vl ve·'ad-ka·tan mish·teh shiv·'at ya·mim; ba·cha·tzar gin·nat bi·tan ham·me·lech. 6chur kar·pas u·te·che·let a·chuz be·chav·lei-vutz ve·'ar·ga·man, al-ge·li·lei che·sef ve·'am·mu·dei shesh; mit·to·vt za·hav va·che·sef al ritz·fat ba·hat-va·shesh ve·dar ve·so·cha·ret. 7ve·hash·ko·vt bich·lei za·hav, ve·che·lim mik·ke·lim sho·v·nim; ve·yein mal·chut rav ke·yad ham·me·lech. 8ve·ha·she·ti·yah chad·dat ein o·nes; ki-chen yis·sad ham·me·lech al kol-rav bei·tov, la·'a·so·vt kir·tzo·vn ish-va·'ish. 9gam vash·ti ham·mal·kah, a·se·tah mish·teh na·shim; beit ham·mal·chut, a·sher lam·me·lech a·chash·ve·ro·vsh. s

10bai·yo·vm ha·she·vi·'i, ke·to·vv lev-ham·me·lech bai·ya·yin; a·mar lim·hu·man biz·ze·ta char·vo·v·na big·ta va·'a·vag·ta ze·tar ve·char·kas, shiv·'at has·sa·ri·sim, ham·sha·re·tim, et-pe·nei ham·me·lech a·chash·ve·ro·vsh. 11le·ha·vi et-vash·ti ham·mal·kah lif·nei ham·me·lech be·che·ter mal·chut; le·har·'o·vt ha·'am·mim ve·has·sa·rim et-ya·fe·yah, ki-to·v·vat mar·'eh hi. 12vat·te·ma·'en ham·mal·kah vash·ti la·vo·v bid·var ham·me·lech, a·sher be·yad has·sa·ri·sim; vai·yik·tzof ham·me·lech me·'od, va·cha·ma·tov ba·'a·rah vov.

13vai·yo·mer ham·me·lech, la·cha·cha·mim yo·de·'ei ha·'it·tim; ki-chen de·var ham·me·lech, lif·nei kol-yo·de·'ei dat va·din. 14ve·hak·ka·rov e·lav kar·she·na she·tar ad·ma·ta tar·shish, me·res mar·se·na me·mu·chan; shiv·'at sa·rei pa·ras u·ma·dai ro·'ei pe·nei ham·me·lech, hai·yo·she·vim ri·sho·nah bam·mal·chut. 15ke·dat mah-la·'a·so·vt, bam·mal·kah vash·ti; al a·sher lo-a·se·tah et-ma·'a·mar ham·me·lech a·chash·ve·ro·vsh, be·yad has·sa·ri·sim. s 16vai·yo·mer mu·me·chan ch me·mu·chan k lif·nei ham·me·lech ve·has·sa·rim, lo al-ham·me·lech le·vad·dov, a·ve·tah vash·ti ham·mal·kah; ki al-kol-has·sa·rim ve·'al-kol-ha·'am·mim, a·sher be·chol-me·di·no·vt ham·me·lech a·chash·ve·ro·vsh. 17ki-ye·tze de·var-ham·mal·kah al-kol-han·na·shim, le·hav·zo·vt ba'·lei·hen be·'ei·nei·hen; be·'a·me·ram ham·me·lech a·chash·ve·ro·vsh a·mar le·ha·vi et-vash·ti ham·mal·kah le·fa·nav ve·lo-va·'ah. 18ve·hai·yo·vm haz·zeh to·mar·nah sa·ro·vt pa·ras-u·ma·dai a·sher sha·me·'u et-de·var ham·mal·kah, le·chol sa·rei ham·me·lech; u·che·dai biz·za·yo·vn va·ka·tzef. 19im-al-ham·me·lech to·vv ye·tze de·var-mal·chut mil·le·fa·nav, ve·yik·ka·tev be·da·tei fa·ras-u·ma·dai ve·lo ya·'a·vo·vr; a·sher lo-ta·vo·v vash·ti lif·nei ham·me·lech a·chash·ve·ro·vsh, u·mal·chu·tah yit·ten ham·me·lech, lir·'u·tah hat·to·v·vah mim·men·nah. 20ve·nish·ma pit·gam ham·me·lech a·sher-ya·'a·seh be·chol-mal·chu·tov, ki rab·bah hi; ve·chol-han·na·shim yit·te·nu ye·kar le·va'·lei·hen, le·mig·ga·do·vl ve·'ad-ka·tan.

21vai·yi·tav had·da·var, be·'ei·nei ham·me·lech ve·has·sa·rim; vai·ya·'as ham·me·lech kid·var me·mu·chan. 22vai·yish·lach se·fa·rim el-kol-me·di·no·vt ham·me·lech, el-me·di·nah u·me·di·nah kich·ta·vah, ve·'el-am va·'am kil·sho·v·nov; lih·yo·vt kol-ish so·rer be·vei·tov, u·me·dab·ber kil·sho·vn am·mov. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Nehemiah 13
Top of Page
Top of Page