2 Samuel 20
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ve·sham nik·ra ish be·li·ya·'al u·she·mov she·va ben-bich·ri ish ye·mi·ni; vai·yit·ka ba·sho·far vai·yo·mer ein-la·nu che·lek be·da·vid ve·lo na·cha·lah-la·nu be·ven-yi·shai, ish le·'o·ha·lav yis·ra·'el.

2vai·ya·'al kol-ish yis·ra·'el me·'a·cha·rei da·vid, a·cha·rei she·va ben-bich·ri; ve·'ish ye·hu·dah da·ve·ku ve·mal·kam, min-hai·yar·den ve·'ad-ye·ru·sha·lim.

3vai·ya·vo da·vid el-bei·tov ye·ru·sha·lim vai·yik·kach ham·me·lech et e·ser-na·shim pi·lag·shim a·sher hin·ni·ach lish·mor hab·ba·yit vai·yit·te·nem beit-mish·me·ret vay·chal·ke·lem, va·'a·lei·hem lo-va; vat·tih·yei·nah tze·ru·ro·vt ad-yo·vm mu·tan al·me·nut chai·yut. s

4vai·yo·mer ham·me·lech el-a·ma·sa, haz·'ek-li et-ish-ye·hu·dah she·lo·shet ya·mim; ve·'at·tah poh a·mod. 5vai·ye·lech a·ma·sa le·haz·'ik et-ye·hu·dah; vai·yi·cher ch vai·yo·v·cher k min-ham·mo·v·'ed a·sher ye·'a·dov. s 6vai·yo·mer da·vid el-a·vi·shai, at·tah ye·ra la·nu she·va ben-bich·ri min-av·sha·lo·vm; at·tah kach et-av·dei a·do·nei·cha u·re·dof a·cha·rav, pen-ma·tza lov a·rim be·tzu·ro·vt ve·hi·tzil ei·ne·nu. 7vai·ye·tze·'u a·cha·rav an·shei yo·v·'av, ve·hak·ke·re·ti ve·hap·pe·le·ti ve·chol-hag·gib·bo·rim; vai·ye·tze·'u mi·ru·sha·lim, lir·dof a·cha·rei she·va ben-bich·ri. 8hem im-ha·'e·ven hag·ge·do·v·lah a·sher be·giv·'o·vn, va·'a·ma·sa ba lif·nei·hem; ve·yo·v·'av cha·gur mid·dov le·vu·shu ve·'a·lov ch ve·'a·lav k cha·go·vr che·rev me·tzum·me·det al-ma·te·nav be·ta'·rah, ve·hu ya·tza vat·tip·pol. s 9vai·yo·mer yo·v·'av la·'a·ma·sa, ha·sha·lo·vm at·tah a·chi; vat·to·chez yad-ye·min yo·v·'av biz·kan a·ma·sa lin·shak-lov.

10va·'a·ma·sa lo-nish·mar ba·che·rev a·sher be·yad-yo·v·'av vai·yak·ke·hu vah el-ha·cho·mesh vai·yish·poch me·'av ar·tzah ve·lo-sha·nah lov vai·ya·mot; s ve·yo·v·'av va·'a·vi·shai a·chiv, ra·daf a·cha·rei she·va ben-bich·ri. 11ve·'ish a·mad a·lav, min·na·'a·rei yo·v·'av; vai·yo·mer mi a·sher cha·fetz be·yo·v·'av u·mi a·sher-le·da·vid a·cha·rei yo·v·'av. 12va·'a·ma·sa mit·go·lel bad·dam be·to·vch ham·me·sil·lah; vai·yar· ha·'ish ki-a·mad kol-ha·'am vai·yas·sev et-a·ma·sa min-ham·sil·lah has·sa·deh vai·yash·lech a·lav be·ged, ka·'a·sher ra·'ah, kol-hab·ba a·lav ve·'a·mad.

13ka·'a·sher ho·gah min-ham·sil·lah; a·var kol-ish a·cha·rei yo·v·'av, lir·dof a·cha·rei she·va ben-bich·ri.

14vai·ya·'a·vor be·chol-shiv·tei yis·ra·'el a·ve·lah u·veit ma·'a·chah ve·chol-hab·be·rim; s vai·yik·le·hu ch vai·yik·ka·ha·lu, k vai·ya·vo·'u af-a·cha·rav. 15vai·ya·vo·'u vai·ya·tzu·ru a·lav be·'a·ve·lah beit ham·ma·'a·chah, vai·yish·pe·chu so·le·lah el-ha·'ir, vat·ta·'a·mod ba·chel; ve·chol-ha·'am a·sher et-yo·v·'av, mash·chi·tim le·hap·pil ha·cho·v·mah. 16vat·tik·ra i·shah cha·cha·mah min-ha·'ir; shim·'u shim·'u im·ru-na el-yo·v·'av, ke·rav ad-hen·nah, va·'a·dab·be·rah e·lei·cha. 17vai·yik·rav e·lei·ha, vat·to·mer ha·'i·shah ha·'at·tah yo·v·'av vai·yo·mer a·ni; vat·to·mer lov she·ma div·rei a·ma·te·cha, vai·yo·mer sho·me·a' a·no·chi. 18vat·to·mer le·mor; dab·ber ye·dab·be·ru va·ri·sho·nah le·mor, sha·'ol ye·sha·'a·lu be·'a·vel ve·chen he·tam·mu. 19a·no·chi she·lu·mei e·mu·nei yis·ra·'el; at·tah me·vak·kesh le·ha·mit ir ve·'em be·yis·ra·'el, lam·mah te·val·la na·cha·lat ha·shem. f 20vai·ya·'an yo·v·'av vai·yo·mar; cha·li·lah cha·li·lah li, im-a·val·la ve·'im-ash·chit. 21lo-chen had·da·var ki ish me·har ef·ra·yim she·va ben-bich·ri she·mov na·sa ya·dov bam·me·lech be·da·vid, te·nu-o·tov le·vad·dov, ve·'e·le·chah me·'al ha·'ir; vat·to·mer ha·'i·shah el-yo·v·'av, hin·neh ro·shov mush·lach e·lei·cha be·'ad ha·cho·v·mah. 22vat·ta·vo·v ha·'i·shah el-kol-ha·'am be·cha·che·ma·tah vai·yich·re·tu et-rosh she·va ben-bich·ri vai·yash·li·chu el-yo·v·'av, vai·yit·ka ba·sho·v·far, vai·ya·fu·tzu me·'al-ha·'ir ish le·'o·ha·lav; ve·yo·v·'av shav ye·ru·sha·lim el-ham·me·lech. s

23ve·yo·v·'av el kol-ha·tza·va yis·ra·'el; u·ve·na·yah ben-ye·ho·v·ya·da, al- hak·ke·ri ch hak·ke·re·ti k ve·'al-hap·pe·le·ti. 24va·'a·do·ram al-ham·mas; vi·ho·v·sha·fat ben-a·chi·lud ham·maz·kir. 25u·she·ya ch u·she·va k so·fer; ve·tza·do·vk ve·'ev·ya·tar ko·ha·nim. 26ve·gam i·ra hai·ya·'i·ri, ha·yah cho·hen le·da·vid. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Samuel 19
Top of Page
Top of Page