T'hilim 17
Psalm 17 WLC
1תפלה לדוד שמעה יהוה ׀ צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה׃

2מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים׃

3בחנת לבי ׀ פקדת לילה צרפתני בל־תמצא זמתי בל־יעבר־פי׃

4לפעלות אדם בדבר שפתיך אני מרתי ארחות פריץ׃

5תמך אשרי במעגלותיך בל־נמוטו פעמי׃

6אני־קראתיך כי־תענני אל הט־אזנך לי שמע אמרתי׃

7הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך׃

8מרני כאישון בת־עין בצל כנפיך תסתירני׃

9מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי׃

10חלבמו סגרו פימו דברו בגאות׃

11אשרינו עתה [סבבוני כ] (סבבונו ק) עיניהם ישיתו לנטות בארץ׃

12דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים׃

13קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃

14ממתים ידך ׀ יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים [וצפינך כ] (וצפונך ק) תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם׃

15אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 16
Top of Page
Top of Page