Yob 16
Job 16 WLC
1ויען איוב ויאמר׃

2שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כלכם׃

3הקץ לדברי־רוח או מה־ימריצך כי תענה׃

4גם ׀ אנכי ככם אדברה לו־יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי׃

5אאמצכם במו־פי וניד שפתי יחשך׃

6אם־אדברה לא־יחשך כאבי ואחדלה מה־מני יהלך׃

7אך־עתה הלאני השמות כל־עדתי׃

8ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה׃

9אפו טרף ׀ וישטמני חרק עלי בשניו צרי ׀ ילטוש עיניו לי׃

10פערו עלי ׀ בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון׃

11יסגירני אל אל עויל ועל־ידי רשעים ירטני׃

12שלו הייתי ׀ ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃

13יסבו עלי ׀ רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃

14יפרצני פרץ על־פני־פרץ ירץ עלי כגבור׃

15שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃

16פני [חמרמרה כ] (חמרמרו ק) מני־בכי ועל עפעפי צלמות׃

17על לא־חמס בכפי ותפלתי זכה׃

18ארץ אל־תכסי דמי ואל־יהי מקום לזעקתי׃

19גם־עתה הנה־בשמים עדי ושהדי במרומים׃

20מליצי רעי אל־אלוה דלפה עיני׃

21ויוכח לגבר עם־אלוה ובן־אדם לרעהו׃

22כי־שנות מספר יאתיו וארח לא־אשוב אהלך׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Job 15
Top of Page
Top of Page