Shemot 35
Exodus 35 WLC
1ויקהל משה את־כל־עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר־צוה יהוה לעשת אתם׃

2ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל־העשה בו מלאכה יומת׃ 3לא־תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת׃ פ

4ויאמר משה אל־כל־עדת בני־ישראל לאמר זה הדבר אשר־צוה יהוה לאמר׃ 5קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת׃ 6ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃ 7וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים ׃ 8ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ 9ואבני־שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן׃

10וכל־חכם־לב בכם יבאו ויעשו את כל־אשר צוה יהוה׃ 11את־המשכן את־אהלו ואת־מכסהו את־קרסיו ואת־קרשיו את־בריחו את־עמדיו ואת־אדניו׃ 12את־הארן ואת־בדיו את־הכפרת ואת פרכת המסך׃ 13את־השלחן ואת־בדיו ואת־כל־כליו ואת לחם הפנים׃ 14ואת־מנרת המאור ואת־כליה ואת־נרתיה ואת שמן המאור׃ 15ואת־מזבח הקטרת ואת־בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת־מסך הפתח לפתח המשכן׃ 16את ׀ מזבח העלה ואת־מכבר הנחשת אשר־לו את־בדיו ואת־כל־כליו את־הכיר ואת־כנו׃ 17את קלעי החצר את־עמדיו ואת־אדניה ואת מסך שער החצר׃ 18את־יתדת המשכן ואת־יתדת החצר ואת־מיתריהם׃ 19את־בגדי השרד לשרת בקדש את־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן׃

20ויצאו כל־עדת בני־ישראל מלפני משה׃ 21ויבאו כל־איש אשר־נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את־תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל־עבדתו ולבגדי הקדש׃ 22ויבאו האנשים על־הנשים כל ׀ נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל־כלי זהב וכל־איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה׃ 23וכל־איש אשר־נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו׃ 24כל־מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל־מלאכת העבדה הביאו׃ 25וכל־אשה חכמת־לב בידיה טוו ויביאו מטוה את־התכלת ואת־הארגמן את־תולעת השני ואת־השש׃ 26וכל־הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את־העזים׃ 27והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן׃ 28ואת־הבשם ואת־השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ 29כל־איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל־המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד־משה הביאו בני־ישראל נדבה ליהוה׃ פ

30ויאמר משה אל־בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן־אורי בן־חור למטה יהודה׃ 31וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל־מלאכה׃ 32ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת׃ 33ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל־מלאכת מחשבת׃ 34ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן־אחיסמך למטה־דן׃ 35מלא אתם חכמת־לב לעשות כל־מלאכת חרש ׀ וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל־מלאכה וחשבי מחשבת׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Exodus 34
Top of Page
Top of Page