Kehilat 10
Ecclesiastes 10 WLC
1זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃ 2לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו׃ 3וגם־בדרך [כשהסכל כ] (כשסכל ק) הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא׃ 4אם־רוח המושל תעלה עליך מקומך אל־תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים׃

5יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט׃ 6נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו׃ 7ראיתי עבדים על־סוסים ושרים הלכים כעבדים על־הארץ׃

8חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש׃ 9מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃ 10אם־קהה הברזל והוא לא־פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה׃ 11אם־ישך הנחש בלוא־לחש ואין יתרון לבעל הלשון׃ 12דברי פי־חכם חן ושפתות כסיל תבלענו׃ 13תחלת דברי־פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה׃ 14והסכל ירבה דברים לא־ידע האדם מה־שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃ 15עמל הכסילים תיגענו אשר לא־ידע ללכת אל־עיר׃ 16אי־לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו׃ 17אשריך ארץ שמלכך בן־חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי׃ 18בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית׃ 19לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את־הכל׃ 20גם במדעך מלך אל־תקלל ובחדרי משכבך אל־תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את־הקול ובעל [הכנפים כ] (כנפים ק) יגיד דבר׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ecclesiastes 9
Top of Page
Top of Page