Kehilat 11
Ecclesiastes 11 WLC
1שלח לחמך על־פני המים כי־ברב הימים תמצאנו׃ 2תן־חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה־יהיה רעה על־הארץ׃ 3אם־ימלאו העבים גשם על־הארץ יריקו ואם־יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא׃ 4שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור׃ 5כאשר אינך יודע מה־דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את־מעשה האלהים אשר יעשה את־הכל׃

6בבקר זרע את־זרעך ולערב אל־תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או־זה ואם־שניהם כאחד טובים׃

7ומתוק האור וטוב לעינים לראות את־השמש׃ 8כי אם־שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את־ימי החשך כי־הרבה יהיו כל־שבא הבל׃

9שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על־כל־אלה יביאך האלהים במשפט׃ 10והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי־הילדות והשחרות הבל׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ecclesiastes 10
Top of Page
Top of Page