Malachim Aleph 7
1 Kings 7 WLC
1ואת־ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את־כל־ביתו׃ 2ויבן את־בית ׀ יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על־העמודים׃ 3וספן בארז ממעל על־הצלעת אשר על־העמודים ארבעים וחמשה חמשה עשר הטור׃ 4ושקפים שלשה טורים ומחזה אל־מחזה שלש פעמים׃ 5וכל־הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל־מחזה שלש פעמים׃

6ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על־פניהם ועמדים ועב על־פניהם׃

7ואולם הכסא אשר ישפט־שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד־הקרקע׃

8וביתו אשר־ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת־פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה׃

9כל־אלה אבנים יקרת כמדת גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ וממסד עד־הטפחות ומחוץ עד־החצר הגדולה׃

10ומיסד אבנים יקרות אבנים גדלות אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות׃ 11ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית וארז׃ 12וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית־יהוה הפנימית ולאלם הבית׃ פ

13וישלח המלך שלמה ויקח את־חירם מצר׃ 14בן־אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש־צרי חרש נחשת וימלא את־החכמה ואת־התבונה ואת־הדעת לעשות כל־מלאכה בנחשת ויבוא אל־המלך שלמה ויעש את־כל־מלאכתו׃

15ויצר את־שני העמודים נחשת שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים־עשרה אמה יסב את־העמוד השני׃ 16ושתי כתרת עשה לתת על־ראשי העמודים מצק נחשת חמש אמות קומת הכתרת האחת וחמש אמות קומת הכתרת השנית׃ 17שבכים מעשה שבכה גדלים מעשה שרשרות לכתרת אשר על־ראש העמודים שבעה לכתרת האחת ושבעה לכתרת השנית׃ 18ויעש את־העמודים ושני טורים סביב על־השבכה האחת לכסות את־הכתרת אשר על־ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית׃ 19וכתרת אשר על־ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות׃ 20וכתרת על־שני העמודים גם־ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר [שבכה כ] (השבכה ק) והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית׃ 21ויקם את־העמדים לאלם ההיכל ויקם את־העמוד הימני ויקרא את־שמו יכין ויקם את־העמוד השמאלי ויקרא את־שמו בעז׃ 22ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתם מלאכת העמודים׃

23ויעש את־הים מוצק עשר באמה משפתו עד־שפתו עגל ׀ סביב וחמש באמה קומתו [וקוה כ] (וקו ק) שלשים באמה יסב אתו סביב׃ 24ופקעים מתחת לשפתו ׀ סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את־הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו׃ 25עמד על־שני עשר בקר שלשה פנים ׀ צפונה ושלשה פנים ׀ ימה ושלשה ׀ פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל־אחריהם ביתה׃ 26ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת־כוס פרח שושן אלפים בת יכיל׃ פ

27ויעש את־המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה׃ 28וזה מעשה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השלבים׃ 29ועל־המסגרות אשר ׀ בין השלבים אריות ׀ בקר וכרובים ועל־השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד׃ 30וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפת יצקות מעבר איש ליות׃ 31ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה־כן אמה וחצי האמה וגם־על־פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות׃ 32וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה׃ 33ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק׃ 34וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מן־המכנה כתפיה׃ 35ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל ׀ סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה׃ 36ויפתח על־הלחת ידתיה ועל [ומסגרתיה כ] (מסגרתיה ק) כרובים אריות ותמרת כמער־איש וליות סביב׃ 37כזאת עשה את עשר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה׃ ס

38ויעש עשרה כירות נחשת ארבעים בת יכיל ׀ הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על־המכונה האחת לעשר המכנות׃ 39ויתן את־המכנות חמש על־כתף הבית מימין וחמש על־כתף הבית משמאלו ואת־הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב׃ ס

40ויעש חירום את־הכירות ואת־היעים ואת־המזרקות ויכל חירם לעשות את־כל־המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה׃ 41עמדים שנים וגלת הכתרת אשר־על־ראש העמדים שתים והשבכות שתים לכסות את־שתי גלת הכתרת אשר על־ראש העמודים׃ 42ואת־הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני־טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את־שתי גלת הכתרת אשר על־פני העמודים׃ 43ואת־המכנות עשר ואת־הכירת עשרה על־המכנות׃ 44ואת־הים האחד ואת־הבקר שנים־עשר תחת הים׃ 45ואת־הסירות ואת־היעים ואת־המזרקות ואת כל־הכלים [האהל כ] (האלה ק) אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה נחשת ממרט׃ 46בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן׃ 47וינח שלמה את־כל־הכלים מרב מאד מאד לא נחקר משקל הנחשת׃

48ויעש שלמה את כל־הכלים אשר בית יהוה את מזבח הזהב ואת־השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב׃ 49ואת־המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב׃ 50והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב׃ פ

51ותשלם כל־המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את־קדשי ׀ דוד אביו את־הכסף ואת־הזהב ואת־הכלים נתן באצרות בית יהוה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Kings 6
Top of Page
Top of Page