Malachim Aleph 6
1 Kings 6 WLC
1ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני־ישראל מארץ־מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על־ישראל ויבן הבית ליהוה׃ 2והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים־אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו׃ 3והאולם על־פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על־פני רחב הבית עשר באמה רחבו על־פני הבית׃ 4ויעש לבית חלוני שקפים אטמים׃

5ויבן על־קיר הבית [יצוע כ] (יציע ק) סביב את־קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב׃ 6[היצוע כ] (היציע ק) התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות־הבית׃

7והבית בהבנתו אבן־שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל־כלי ברזל לא־נשמע בבית בהבנתו׃

8פתח הצלע התיכנה אל־כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על־התיכנה ומן־התיכנה אל־השלשים׃ 9ויבן את־הבית ויכלהו ויספן את־הבית גבים ושדרת בארזים׃ 10ויבן את־ [היצוע כ] (היציע ק) על־כל־הבית חמש אמות קומתו ויאחז את־הבית בעצי ארזים׃ פ

11ויהי דבר־יהוה אל־שלמה לאמר׃ 12הבית הזה אשר־אתה בנה אם־תלך בחקתי ואת־משפטי תעשה ושמרת את־כל־מצותי ללכת בהם והקמתי את־דברי אתך אשר דברתי אל־דוד אביך׃ 13ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את־עמי ישראל׃ ס

14ויבן שלמה את־הבית ויכלהו׃

15ויבן את־קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד־קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את־קרקע הבית בצלעות ברושים׃ 16ויבן את־עשרים אמה [מירכותי כ] (מירכתי ק) הבית בצלעות ארזים מן־הקרקע עד־הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים׃ 17וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני׃ 18וארז אל־הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה׃ 19ודביר בתוך־הבית מפנימה הכין לתתן שם את־ארון ברית יהוה׃ 20ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז׃ 21ויצף שלמה את־הבית מפנימה זהב סגור ויעבר [ברתיקות כ] (ברתוקות ק) זהב לפני הדביר ויצפהו זהב׃ 22ואת־כל־הבית צפה זהב עד־תם כל־הבית וכל־המזבח א‍שר־לדביר צפה זהב׃

23ויעש בדביר שני כרובים עצי־שמן עשר אמות קומתו׃ 24וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד־קצות כנפיו׃ 25ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים׃ 26קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני׃ 27ויתן את־הכרובים בתוך ׀ הבית הפנימי ויפרשו את־כנפי הכרבים ותגע כנף־האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל־תוך הבית נגעת כנף אל־כנף׃ 28ויצף את־הכרובים זהב׃

29ואת כל־קירות הבית מסב ׀ קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון׃ 30ואת־קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון׃

31ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי־שמן האיל מזוזות חמשית׃ 32ושתי דלתות עצי־שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על־הכרובים ועל־התמרות את־הזהב׃

33וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי־שמן מאת רבעית׃ 34ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים׃ 35וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על־המחקה׃

36ויבן את־החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים׃

37בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו׃ 38ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל־דבריו ולכל־ [משפטו כ] (משפטיו ק) ויבנהו שבע שנים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Kings 5
Top of Page
Top of Page