Malachim Aleph 4
1 Kings 4 WLC
1ויהי המלך שלמה מלך על־כל־ישראל׃ ס 2ואלה השרים אשר־לו עזריהו בן־צדוק הכהן׃ ס 3אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן־אחילוד המזכיר׃ 4ובניהו בן־יהוידע על־הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃ ס 5ועזריהו בן־נתן על־הנצבים וזבוד בן־נתן כהן רעה המלך׃ 6ואחישר על־הבית ואדנירם בן־עבדא על־המס׃ ס

7ולשלמה שנים־עשר נצבים על־כל־ישראל וכלכלו את־המלך ואת־ביתו חדש בשנה יהיה על־ [אחד כ] (האחד ק) לכלכל׃ ס 8ואלה שמותם בן־חור בהר אפרים׃ ס 9בן־דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃ ס 10בן־חסד בארבות לו שכה וכל־ארץ חפר׃ ס 11בן־אבינדב כל־נפת דאר טפת בת־שלמה היתה לו לאשה׃ ס 12בענא בן־אחילוד תענך ומגדו וכל־בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם׃ ס 13בן־גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן־מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת׃ ס 14אחינדב בן־עדא מחנימה׃ 15אחימעץ בנפתלי גם־הוא לקח את־בשמת בת־שלמה לאשה׃ 16בענא בן־חושי באשר ובעלות׃ ס 17יהושפט בן־פרוח ביששכר׃ ס 18שמעי בן־אלא בבנימן׃ ס 19גבר בן־ארי בארץ גלעד ארץ סיחון ׀ מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ׃

20יהודה וישראל רבים כחול אשר־על־הים לרב אכלים ושתים ושמחים׃

21ושלמה היה מושל בכל־הממלכות מן־הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את־שלמה כל־ימי חייו׃ פ

22ויהי לחם־שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח׃ 23עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים׃ 24כי־הוא רדה ׀ בכל־עבר הנהר מתפסח ועד־עזה בכל־מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל־עבריו מסביב׃ 25וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד־באר שבע כל ימי שלמה׃ ס 26ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים־עשר אלף פרשים׃ 27וכלכלו הנצבים האלה את־המלך שלמה ואת כל־הקרב אל־שלחן המלך־שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר׃ 28והשערים והתבן לסוסים ולרכש יבאו אל־המקום אשר יהיה־שם איש כמשפטו׃ ס

29ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על־שפת הים׃ 30ותרב חכמת שלמה מחכמת כל־בני־קדם ומכל חכמת מצרים׃ 31ויחכם מכל־האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי־שמו בכל־הגוים סביב׃ 32וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף׃ 33וידבר על־העצים מן־הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על־הבהמה ועל־העוף ועל־הרמש ועל־הדגים׃ 34ויבאו מכל־העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל־מלכי הארץ אשר שמעו את־חכמתו׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Kings 3
Top of Page
Top of Page