ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1

<< ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1 >>
Philippians 1 Greek NT: Wescott-Hort Transliterated
 

1 paulos kai timotheos douloi christou iēsou pasin tois agiois en christō iēsou tois ousin en philippois sun episkopois kai diakonois 2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

3 eucharistō tō theō mou epi pasē tē mneia umōn 4 pantote en pasē deēsei mou uper pantōn umōn meta charas tēn deēsin poioumenos 5 epi tē koinōnia umōn eis to euangelion apo tēs prōtēs ēmeras achri tou nun 6 pepoithōs auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achris ēmeras iēsou christou 7 kathōs estin dikaion emoi touto phronein uper pantōn umōn dia to echein me en tē kardia umas en te tois desmois mou kai en tē apologia kai bebaiōsei tou euangeliou sunkoinōnous mou tēs charitos pantas umas ontas 8 martus gar mou o theos ōs epipothō pantas umas en splanchnois christou iēsou 9 kai touto proseuchomai ina ē agapē umōn eti mallon kai mallon perisseuē en epignōsei kai pasē aisthēsei 10 eis to dokimazein umas ta diapheronta ina ēte eilikrineis kai aproskopoi eis ēmeran christou 11 peplērōmenoi karpon dikaiosunēs ton dia iēsou christou eis doxan kai epainon theou

12 ginōskein de umas boulomai adelphoi oti ta kat eme mallon eis prokopēn tou euangeliou elēluthen 13 ōste tous desmous mou phanerous en christō genesthai en olō tō praitōriō kai tois loipois pasin 14 kai tous pleionas tōn adelphōn en kuriō pepoithotas tois desmois mou perissoterōs tolman aphobōs ton logon tou theou lalein 15 tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kērussousin 16 oi men ex agapēs eidotes oti eis apologian tou euangeliou keimai 17 oi de ex eritheias ton christon katangellousin ouch agnōs oiomenoi thlipsin egeirein tois desmois mou 18 ti gar plēn oti panti tropō eite prophasei eite alētheia christos katangelletai kai en toutō chairō alla kai charēsomai 19 oida gar oti touto moi apobēsetai eis sōtērian dia tēs umōn deēseōs kai epichorēgias tou pneumatos iēsou christou 20 kata tēn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthēsomai all en pasē parrēsia ōs pantote kai nun megalunthēsetai christos en tō sōmati mou eite dia zōēs eite dia thanatou

21 emoi gar to zēn christos kai to apothanein kerdos 22 ei de to zēn en sarki touto moi karpos ergou kai ti airēsomai ou gnōrizō 23 sunechomai de ek tōn duo tēn epithumian echōn eis to analusai kai sun christō einai pollō gar mallon kreisson 24 to de epimenein tē sarki anankaioteron di umas 25 kai touto pepoithōs oida oti menō kai paramenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs 26 ina to kauchēma umōn perisseuē en christō iēsou en emoi dia tēs emēs parousias palin pros umas

27 monon axiōs tou euangeliou tou christou politeuesthe ina eite elthōn kai idōn umas eite apōn akouō ta peri umōn oti stēkete en eni pneumati mia psuchē sunathlountes tē pistei tou euangeliou 28 kai mē pturomenoi en mēdeni upo tōn antikeimenōn ētis estin autois endeixis apōleias umōn de sōtērias kai touto apo theou 29 oti umin echaristhē to uper christou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein 30 ton auton agōna echontes oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi


<< Philippians 1 >>
The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort). Transliterated public domain text at ccel.org.

Biblos.com Online Bible