PROS EBRAIOUS 3
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1othen adelphoi agioi klēseōs epouraniou metochoi katanoēsate ton apostolon kai archierea tēs omologias ēmōn iēsoun 2piston onta tō poiēsanti auton ōs kai mōusēs en [olō] tō oikō autou 3pleionos gar outos doxēs para mōusēn ēxiōtai kath oson pleiona timēn echei tou oikou o kataskeuasas auton 4pas gar oikos kataskeuazetai upo tinos o de panta kataskeuasas theos 5kai mōusēs men pistos en olō tō oikō autou ōs therapōn eis marturion tōn lalēthēsomenōn 6christos de ōs uios epi ton oikon autou ou oikos esmen ēmeis ean tēn parrēsian kai to kauchēma tēs elpidos [mechri telous bebaian] kataschōmen

7dio kathōs legei to pneuma to agion sēmeron ean tēs phōnēs autou akousēte

8mē sklērunēte tas kardias umōn ōs en tō parapikrasmō kata tēn ēmeran tou peirasmou en tē erēmō

9ou epeirasan oi pateres umōn en dokimasia kai eidon ta erga mou tesserakonta etē

10dio prosōchthisa tē genea tautē kai eipon aei planōntai tē kardia autoi de ouk egnōsan tas odous mou

11ōs ōmosa en tē orgē mou ei eiseleusontai eis tēn katapausin mou

12blepete adelphoi mēpote estai en tini umōn kardia ponēra apistias en tō apostēnai apo theou zōntos 13alla parakaleite eautous kath ekastēn ēmeran achris ou to sēmeron kaleitai ina mē sklērunthē tis ex umōn apatē tēs amartias 14metochoi gar tou christou gegonamen eanper tēn archēn tēs upostaseōs mechri telous bebaian kataschōmen

15en tō legesthai sēmeron ean tēs phōnēs autou akousēte mē sklērunēte tas kardias umōn ōs en tō parapikrasmō

16tines gar akousantes parepikranan all ou pantes oi exelthontes ex aiguptou dia mōuseōs 17tisin de prosōchthisen tesserakonta etē ouchi tois amartēsasin ōn ta kōla epesen en tē erēmō 18tisin de ōmosen mē eiseleusesthai eis tēn katapausin autou ei mē tois apeithēsasin 19kai blepomen oti ouk ēdunēthēsan eiselthein di apistian

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Hebrews 2
Top of Page
Top of Page