PROS EBRAIOUS 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1dia touto dei perissoterōs prosechein ēmas tois akoustheisin mēpote pararuōmen 2ei gar o di angelōn lalētheis logos egeneto bebaios kai pasa parabasis kai parakoē elaben endikon misthapodosian 3pōs ēmeis ekpheuxometha tēlikautēs amelēsantes sōtērias ētis archēn labousa laleisthai dia tou kuriou upo tōn akousantōn eis ēmas ebebaiōthē 4sunepimarturountos tou theou sēmeiois te kai terasin kai poikilais dunamesin kai pneumatos agiou merismois kata tēn autou thelēsin

5ou gar angelois upetaxen tēn oikoumenēn tēn mellousan peri ēs laloumen

6diemarturato de pou tis legōn ti estin anthrōpos oti mimnēskē autou ē uios anthrōpou oti episkeptē auton

7ēlattōsas auton brachu ti par angelous doxē kai timē estephanōsas auton [kai katestēsas auton epi ta erga tōn cheirōn sou]

8panta upetaxas upokatō tōn podōn autou en tō gar upotaxai [autō] ta panta ouden aphēken autō anupotakton nun de oupō orōmen autō ta panta upotetagmena

9ton de brachu ti par angelous ēlattōmenon blepomen iēsoun dia to pathēma tou thanatou doxē kai timē estephanōmenon opōs chariti theou uper pantos geusētai thanatou

10eprepen gar autō di on ta panta kai di ou ta panta pollous uious eis doxan agagonta ton archēgon tēs sōtērias autōn dia pathēmatōn teleiōsai 11o te gar agiazōn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ēn aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

12legōn apangelō to onoma sou tois adelphois mou en mesō ekklēsias umnēsō se

13kai palin egō esomai pepoithōs ep autō kai palin idou egō kai ta paidia a moi edōken o theos

14epei oun ta paidia kekoinōnēken aimatos kai sarkos kai autos paraplēsiōs meteschen tōn autōn ina dia tou thanatou katargēsē ton to kratos echonta tou thanatou tout estin ton diabolon 15kai apallaxē toutous osoi phobō thanatou dia pantos tou zēn enochoi ēsan douleias 16ou gar dēpou angelōn epilambanetai alla spermatos abraam epilambanetai 17othen ōpheilen kata panta tois adelphois omoiōthēnai ina eleēmōn genētai kai pistos archiereus ta pros ton theon eis to ilaskesthai tas amartias tou laou 18en ō gar peponthen autos peirastheis dunatai tois peirazomenois boēthēsai

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Hebrews 1
Top of Page
Top of Page